Информационен сайт на българите в Испания

Българи в чужбина, Право, Работа в Испания

Срок за регистриране в Бюрото по труда за завръщащи се от чужбина

Срок за регистриране в Бюрото по труда за завръщащи се от чужбина:

Майка ми скоро ще се върне от чужбина (там ще е на работа до ден-два преди да пътува за България) и като се върне ще живее в града, където живея аз (не ѝ е постоянното местожителство). Трябва ли да вади нова адресна регистрация и възможно ли удължаване на срока от 7 работни дни за регистрация в Бюрото по труда по някаква причина? Дали нейният случай попада в тези причини? Срокът е много кратък. Също така, ще получава ли някаква социална помощ, ако там са я осигурявали на половин работен ден?

Срокът за регистрация не е релевантен, ако тя се регистрира само в качеството си на търсещо работа лице. С такава регистрация, тя ще придобие правото на:

 1. информация за обявени свободни работни места;
 2. информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта;
 3. посредничество по информиране и наемане на работа;
 4. психологическо подпомагане;
 5. професионално ориентиране;
 6. включване в обучение на възрастни;
 7. включване в програми и мерки за заетост и обучение;
 8. стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за времето на обучението.

В случай, че до един месец след регистрацията си в БТ не е започнала работа, следва да й се изготви оценка на възможностите за устройване на работа и индивидуален писмен план за действие, с график за посещения към него. Планът за действие включва конкретни мерки и услуги, с които се цели постигането на трудова реализация на безработното лице.

Срокът за регистрация в БТ обаче, има значение, ако майка Ви иска да придобие право на:

 1. парично обезщетение за безработица по реда на глава IVа от Кодекса за социално осигуряване. В нея е установено изискването за лицата, освободени след 01.01.2011г., имащи право на парично обезщетение за безработица, да се регистрират в териториалните поделения на Агенция по заетостта в срок 7 работни дни от датата на прекратяване на осигуряването;

 2. социално подпомагане по реда на чл.9 и чл. 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

ПРАВОТО НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА имат лицата, които са подлежали на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове най-малко 9 месеца през последните 15 календарни месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

 1. имат регистрация като безработни в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта;

 2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;

 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл.4. от КОДЕКСА за задължително обществено осигуряване.

Ако, след като е напуснала България, майка Ви е „прехвърлила” („изнесла”) правото си на обезщетение в другата страна, в която е започнала работа, тя запазва правото си на парични обезщетения за безработица при следните условия и в следните граници:

 1. ако преди своето заминаване е била регистрирана като търсещо работа и е била на разположение на службите по заетостта на компетентната държава в продължение най-малко на четири седмици, след като е станала безработна. Компетентните служби или институции обаче могат да дадат разрешение за заминаването й преди да е изтекъл такъв срок;

 2. ако е изпълнила условието да се регистрира като търсещо работа лице в службите по заетостта на държавата-членка, в която е отишла, да е обект на процедурата за контрол, установена там и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава-членка. Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако се е регистрирала в седемдневен срок от датата, когато е престанала да бъде на разположение на службите по заетостта в България. Компетентните служби или институции могат да удължат този срок в изключителни случаи;

 3. правото на обезщетения се запазва за срок от три месеца от датата, на която е престанала да бъде на разположение на българските служби по заетостта, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които е имала право съгласно законодателството на РБългария; Компетентните служби или институции могат да удължат тримесечния срок до максимум шест месеца;

 4. обезщетенията се отпускат от компетентната институция съгласно прилаганото от нея законодателство и за нейна сметка.

След като е приключил периода на износ на паричното обезщетение за безработица и майка Ви се е завърнала отново в България, тя има право да поиска възобновяване изплащането на обезщетението за оставащия период, визиран в разпореждането за отпускането му. Това обаче е осъществимо, само ако е решила да се върне в срок от три месеца от датата, на която е изнесла парично обезщетение за безработица в друга държава – членка от ЕС.

За да получи обезщетението за оставащия период, визиран в разпореждането за отпускането му, следва да се снабди с попълнен и заверен от компетентната институция на другата държава – членка европейски формуляр – удостоверение Е 303/5. Тя ще има право да получи обезщетение за безработица за оставащия период, посочен в разпореждането за отпускането му, ако отговаря на следните условия едновременно:

 1. Завърнала се е в България и се е регистрирала като безработна в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта преди изтичането на срок от три месеца от датата, на която е прекратена регистрацията й като безработно лице, преди заминаването за съответната държава – членка от ЕС;

 2. Регистрацията в териториалното поделение на Агенцията по заетостта като безработно лице е направена в 7 – дневен срок от датата, до която майка Ви е била на разположение на службите по заетостта в другата държава – членка от ЕС;

 3. Подала е в ТП на НОИ декларация за промяна на обстоятелствата – обр. Б – 6 (в случая – възстановена или нова регистрация в съответното ТП на Агенцията по заетостта).

В случай, че не е спазила тримесечния срок по т. 1, ще загуби право на оставащото обезщетение за безработица по българското законодателство, независимо дали сроковете по т. 2 и т. 3 са спазени. (Удължаване на срока по т. 1 се допуска само при изключителни случаи, като например форсмажорни обстоятелства или заболяване, което е документирано. Когато лицето се позове на подобни обстоятелства, крайният срок по т. 1 се преценява от Дирекция „Европейска интеграция и международни договори“ при НОИ – ЦУ, когато компетентна да възстанови изплащането на паричното обезщетение за безработица е България).

Необходимите документи за реализиране на процедурата са следните:

 1. Декларация за промяна на обстоятелствата образец Б – 6;
 2. Удостоверение за регистрация в териториалното поделение на Агенцията по заетостта;
 3. Европейски формуляр – удостоверение Е 303/4;
 4. Европейски формуляр – удостоверение Е 303/5.

Процедурата стартира с подаване на Декларация за промяна на обстоятелстватаобр. Б – 6 в това ТП на НОИ, което е отпуснало обезщетението за безработица на заинтересованото лице. Към нея следва да се приложат удостоверение за регистрация в териториалното поделение на Агенцията по заетостта и по възможност европейски формуляр – удостоверение Е 303/5. Документите следва да се представят в съответното териториално поделение на НОИ в 3 – месечен срок от влизане в сила на решението на териториалното поделение на Агенцията по заетостта за регистрация.

ПРАВОТО НА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, което е различно от правото на обезщетение за безработица, се учредява при условията на чл. 9 и чл. 10 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

Социално подпомагане се отпуска въз основа на Молба-Декларация по образец (чл. 13, ал. 1 ЗСоцП, чл. 26, ал. 1 ППЗСП), заедно със следните приложения:

 1. документи за брутните доходи от:

– трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
– извършване на услуги с личен труд;
– дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
– стипендии;

 1. експертно решение на ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК;

 2. при подаване на молбата за справка се представя оригинален документ за собственост върху движима и недвижима собственост и/или идеални части от такава собственост, като след проверка на декларираните данни документът за собственост се връща на лицето.

В 20-дневен срок от подаване на молбата-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад по образец.

Социалната анкета се провежда в дома на лицето или семейството по постоянен адрес. При извършване на социалната анкета се вземат предвид и всички други констатирани обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, отнасящи се до възможността за самоиздръжка и/или помощ от лица, задължени по закон да осигуряват издръжка, както и преценка на необходимостта от ползване на социални услуги.

Въз основа на резултатите от социалната анкета в доклада социалният работник прави предложение за отпускане или отказване на помощта, за нейния вид и размер, както и препоръка за насочване към ползване на социални услуги и стартиране на процедура по социална оценка.

В 7-дневен срок от изготвянето на социалния доклад директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице се произнася със Заповед за отпускане или за отказ на социална помощ. Отказът за отпускане на социална помощ задължително се мотивира.

Моля имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

Детелина Попова | Kreston BulMar

Close