Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно

NIE – постоянно удостоверение за регистрация на европейски гражданин в Испания

NIE – постоянно удостоверение за регистрация на европейски гражданин в Испания

Какво ние необходимо, за да получим постоянно удостоверение за регистрация в Испания – NIE

 • Да работим на трудов договор
 • Да работим за собствена сметка, тоест да имаме собствена фирма (за регистрацията на фирма ще Вие необходимо да си изкарате временно удостоверение за регистрация в Испания)
 • Адресна регистрация


Лице, което е работило за своя или чужда сметка и е прекратило дейността си поради достигане на пенсионна възраст с право на пенсия, предвидена в испанското законодателство и отпусната от съответния орган.

 • Лице, което е работило за своя или чужда сметка в последните 12 месеца, прекратило е дейността си поради ранно пенсиониране и е пребивавало непрекъснато в Испания през последните 3 години. Доказване на тригодишния период на пребиваване не се изисква ако съпругът/а на лицето е испански гражданин, загубил е испанското гражданство вследствие на сключване на брак или има регистрирано брачно партньорство /pareja de hecho/

 • Лице, което е работило за своя или чужда сметка и е прекратило дейността си поради трайна загуба на трудоспособност и е пребиваване в Испания в продължение на повече от две години без прекъсване. Доказване на срока от две години не се изисква ако:

 • Неработоспособността е резултат от трудова злополука или професионално заболяване, което дава право на пенсия от испанската администрация.
 • Съпругът/а на лицето е испански гражданин, загубил е испанското гражданство вследствие на сключване на брак или има регистрирано брачно партньорство /pareja de hecho/

 • Лице, което е работило за своя или чужда сметка и след три години непрекъсната работа и пребиваване в Испания продължи да извършва трудова дейност в друга държава от ЕС, запазвайки пребиваването си в Испания и връщайки се на испанска територията ежедневно или поне веднъж седмично.

 • Лице, което е роднина на гражданин, който работи за чужда или собствена сметка и е придобил постоянно удостоверение за регистрация по 2,3,4 или 5 точка.

Необходими документи

Представят се оригинали и копия на документите, като в момента на подаване на заявлението оригиналите се връщат на притежателя им.

1). Попълнен формуляр (EX-18) в два екземпляра. Можете да изтеглите този формуляр от ТУК
2). Валиден паспорт или национален документ за самоличност.
3). В зависимост от случая:
– За случай 1:
Ако работите за чужда сметка:
– трудов договор, регистриран в служба по заетостта.
– Справка за трудовата дейност- Vida laboral

Ако работите за своя сметка:

 • Регистрация в службата на икономическите дейности- Censo de Actividades Economicas
 • Регистрация в търговския регистър- Registro Mercantil

Ако не работите:

 • Документ за здравна застраховка, сключена в Испания или в друга страна, която има покритие в Испания и да бъде еквивалентна на тази, която предоставя Националната здравна система. Пенсионерите трябва да представят сертификат, с който да удостоверят, че разполагат със здравна помощ за сметка на държавата, в която получават пенсия.
 • документи, доказващи достатъчно ресурси за него и семейството му за периода на пребиваване в Испания. Може да послужат всякакви доказателства, позволени от закона, като: банков сертификат, който да доказва наличната сума по сметката, заверени банкови чекове или документи, доказващи наличен капитал.

Ако учите:

 • документ за записване в публично или частно учебно заведение, което е признато или финансирано от органите за образованието
 • Документ за здравна застраховка, сключена в Испания или в друга страна, която има покритие в Испания и да бъде еквивалентна на тази, която предоставя Националната здравна система. Застраховката може да бъде заменена с европейска здравна карта с валидност, обхващаща периода на пребиваване и която позволява достъп до необходимите здравни услуги.
 • Клетвена декларация за наличието на достатъчно финансови средства за себе си и за членовете на семейството за времето на пребиваване в Испания.

  Ако сте роднина на гражданин на ЕС:

Документ, доказващ семейната връзка- легализиран и преведен в Испания от заклет преводач.
– Доказателство за икономическа зависимост.
– Доказателства, че гражданина, който иска да присъедини към себе си член на семейството е работещо лице за чужда или собствена сметка, разполага с необходимите средства за издръжката на присъединяващия се член, има държавна или частна здравна застраховка.

За случай 2:
– Доказателство, че сте работили за своя или чужда сметка и сте прекратили дейността си поради достигане на пенсионна възраст с право на пенсия, предвидена в испанското законодателство.

За случай 3:
Документи, които доказват правото на ранно пенсиониране:
– документ, доказващ трудова дейност в продължение на поне 12 месеца.
– в случай, че лицето не е пребивавало в Испания повече от три години е необходимо доказателство, че имате брак с испански гражданин, или сте загубили испанското гражданство вследствие на сключване на брак или регистрирано брачно партньорство /pareja de hecho/.

За случай 4:
Документ, доказващ прекратяването на трудовата дейност поради трайната загуба на трудоспособност.
– В случай, че лицето не е живяло в Испания в продължение на две години без прекъсване е необходимо да представи документи, доказващи, че увреждането е в резултат на злополука или професионално заболяване с право на пенсия от съответния орган. Удостоверение за сключен граждански брак с испански гражданин, загубил е испанското гражданство вследствие на сключване на брак или регистрирано брачно партньорство /pareja de hecho/

За случай 5:
– Документ, удостоверяващ, че извършва трудова дейност в друга държава от ЕС, но се връща на испанска територията всеки ден или поне веднъж седмично.

За случай 6:
– Документ, доказващ семейна връзка с гражданина на ЕС
– Документ, доказващ финансова зависимост

Когато се представят стандартните формуляри на Европейския съюз не е необходим превод и легализация. Например: формулярите за здравеопазване S1, E109, E121 …

Close