Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно

Ще получавам ли обезщетение за безработица, докато съм вън от Испания?

Варианти за запазване на правото на помощи на безработен гражданин, на който се налага пътуване за няколко дни извън Испания или временно пребиваване в друга държава.

Съществуват два варианта:

  1. Да продължи получаването и
  2. Спиране на помощта, в зависимост от времето на престоя вън от страната.

И в двата случая е необходимо да бъдат изпълнени изискванията, определени от Държавната служба по заетостта (SEPE).
Изискванията преди напускане на страната:

За по-малко от 15 дни

При пътуване извън Испания за не повече от 15 дена на годината, включително почивните дни тази помощ не се спира.
Задължително трябва да се уведоми за пътуването районния клон на СЕПЕ в случай, че е необходимо явяването за курсове за преквалификация или интервю за работа.

След завръщането отново трябва да се уведоми съответната служба. Това може да стане след предварително заявена среща и ще е необходимо доказването на продължителността на пътуването чрез представяне на билет или друго доказателство.

Между 19 и 90 дена

За пътуване с времетраене над 15 дена, но не надвишаващо 90 дена в рамките на една година, не се изискват подобни доказателства, но отново е задължително уведомяването и разрешението на районния клон на СЕПЕ.

Времетраенето на пътуването се отчита за една календарна година. Например човек, който има право да взима помощ в продължение на 12 месеца и трябва да пътува от 1 юни, ще има правото на максимум 90 календарни дни за останалата част на 2015 г. и още 90 дни от 1 януари за 2016 г.

В този случай през времето, прекарано извън Испания няма да се получава обезщетението за безработица, тъй като това ще бъде спряно до завръщането. След завръщането отново ще се получава обезщетението без това да повлияе на периода или размера му.

Стъпките са следните:

1.Писмена молба
Разрешението трябва да се поиска 15 дни предварително.

2.Явяване в службата по заетостта в съответната автономна област.
След като вече е подпечатано разрешението от SEPE, молителят трябва да се свърже и с бюрото по заетостта, за да съобщи, че ще отсъствате в дадения период от време, за да не бъде търсен за курсове или за интервюта за работа.

Продължава >>

Close