Информационен сайт на българите в Испания

Европа, Полезно

Признаване на дипломи в ЕС

Административни процедури и необходими документи

Процедурите за получаване на достъп до регулирана професия в друга страна от ЕС зависят от това дали:

Искате да се установите в приемащата страна и да практикувате професията си там ( установяване): в този случай е необходимо признаване на квалификациите ви.

Искате само да предоставяте временно услуги там: в този случай ще е необходимо единствено да направите предварителна писмена декларация. Ако обаче вашата професия е свързана със здравето или безопасността, приемащата страна може предварително да провери вашите квалификации.

» Постоянно пребиваване в държава на Европейския съюз повече от 5 години
» Признаване на професионалните квалификации в страна на ЕС

За да научите повече за правилата, които важат във вашия случай, свържете се с националния орган, отговарящ за даването на разрешение за упражняване на вашата професия в приемащата страна.

Проверете в базата данни за регулирани професии ТУК , от която можете да разберете кои професии са регулирани в държавите от ЕС и от кои органи.

Трябва да знаете името на професията на местния език: ако искате да работите като пекар в Германия, потърсете „Bäcker“ в базата данни.

Ако вашата професия е регулирана в родната ви страна, можете първо да я потърсите на вашия език, за да видите английския превод, предоставен в описанието. След това потърсете с английското наименование, за да видите в кои други страни е регулирана. Ако страната, в която искате да се преместите, не се появява в списъка, това може да означава, че професията не е регулирана там.

Ако не намерите професията си в базата данни, можете да се свържете с националното бюро за контакт във връзка с професионалните квалификации ТУК в страната, в която искате да работите. Оттам могат да ви помогнат да установите кой е компетентният орган и какви документи трябва да изпратите.

Какво е вашето положение?

1. Ако искате да се установите в друга страна от ЕС, в която професията, която искате да практикувате е регулирана, ще ви е необходимо пълно признаване на вашите квалификации, преди да започнете работа там.

След като квалификациите ви бъдат признати, ще можете да упражнявате професията си при същите условия като гражданите на съответната страна и като хората, които са придобили квалификацията си там.

Подгответе заявлението си

От органа, който отговаря за даването на разрешение за упражняване на вашата професия в приемащата страна, ще ви обяснят какви документи се изискват.

Ако професията ви не е регулирана във вашата страна, може да не притежавате съответните дипломи, сертификати или доказателство за членството си в професионална асоциация. В такъв случай може да се наложи да докажете по друг начин, че сте практикували професията си през поне 2 от последните 10 години.

Процедури и срокове

Когато кандидатствате за признаване на квалификациите си, властите разполагат с 1 месец, за да потвърдят получаването на вашето заявление и да поискат необходимите документи.

След като получат пълната ви документация, те трябва да вземат решение в рамките на:

3 месеца, ако сте лекар, медицинска сестра с общ профил, акушерка, ветеринарен хирург, зъболекар, фармацевт или архитект — професии, които се ползват с автоматично признаване ТУК
4 месеца — за всички останали професии
Ако според компетентните органи вашето образование и професионалният ви опит не отговарят на изискваните в приемащата страна стандарти, те могат да поискат от вас да предприемете допълнителни мерки, за да докажете, че сте квалифициран. По принцип трябва да ви дадат избор между тест за пригодност или период на приспособяване (който може да продължи 3 години).

Ако те отхвърлят кандидатурата ви, трябва да обяснят защо са взели това решение.

Ако органите не вземат решение в определения срок, можете да се обадите на нашите служби за помощ или на националното бюро за контакт във връзка с професионалните квалификации ТУК . Ако и те не са в състояние да ви помогнат, можете да отнесете въпроса до национален съд.

2.Ако искате да предоставяте услуги временно в друга страна от ЕС, първо трябва да сте установен в родната си страна, въпреки че не се налага да практикувате професията към момента, в който вземете решение да работите в чужбина.

Не се налага да подавате заявление за признаване на квалификациите ви. Може да е необходимо обаче да направите предварителна писмена декларация (на хартия или в електронен формат) в страната, в която отивате.

Приемащата страна може също да поиска да подновявате декларацията си един път годишно, ако смятате да продължите да предоставяте временно услуги там.

Можете да разберете дали това е необходимо, като проверите в бюрото за контакт във връзка с професионалните квалификации ТУК в приемащата страна.

Вашата декларация

Ако се изисква декларация, трябва да я изпратите директно на органа, отговарящ за вашата професия в приемащата страна (за да разберете кой е той, обърнете се към националното бюро за контакт там ТУК).

Декларацията трябва да съдържа следното:

собствено и фамилно име, координати за връзка
националност
професия в страната, в която обикновено работите, и професия, която искате да практикувате в приемащата страна
информация за вашата застраховка за професионална отговорност: застраховател, номер на договора (попитайте вашия работодател)
препратка към всички декларации, подавани преди в същата страна
Първият път, когато подавате декларация, или ако има някаква промяна в положението ви, трябва да включите следните придружаващи документи:

Доказателство за вашето гражданство

Доказателство, че сте законно установен в страна от ЕС и не ви е забранено да практикувате професията си, дори и временно
доказателства за професионални квалификации.
Ако професията и обучението ви не са регулирани в страната, в която обикновено работите: доказателство, че сте практикували въпросната професия в продължение на поне 2 от последните 10 години.
Ако работата ви е в сферата на сигурността (например охранител): доказателство, че никога не сте осъждан за тежко криминално престъпление.

Начините за доказване в различните страни могат да се различават. Свържете се с органа, който отговаря за вашата професия в приемащата страна, за да проверите какви документи ще бъдат приети като доказателство.

Крайни срокове

В повечето случаи можете да изпратите декларацията си по всяко време преди да започнете да работите в приемащата страна (дори ако не сте сигурни, че наистина ще работите).

Ако обаче професията, която искате да практикувате, е свързана с потенциална заплаха за общественото здраве или безопасността, приемащата страна може да поиска да провери предварително вашите квалификации.

Това означава, че не можете да започнете работа преди тази проверка и преди да сте получили официално разрешение.

Изисква ли се за вашата професия такава предварителна проверка? Обърнете се с този въпрос към бюрото за контакт във връзка с професионалните квалификации ТУК .

Ако случаят е такъв, на органите в приемащата страна може да са им нужни 2 месеца, за да проверят вашите квалификации и да решат дали трябва да предприемете по-нататъшни стъпки, като преминаване на период на приспособяване или на тест за пригодност.

По правило се очаква да изпълните тези допълнителни условия в рамките на 1 месец, след като бъдете информирани за тях.
За да се ускори получаването на разрешение се уверете, че в декларацията ви е включена цялата точна информация и всички нужни документи. Липсващи документи или грешки могат да доведат до ненужно забавяне.

Заверени копия/преводи от заклет преводач
Органите могат да поискат заверени копия (за да се докаже истинността на тези документи) и/или превод от заклет преводач на някои важни документи във връзка с вашето заявление, като сертификати, доказващи вашите квалификации. Точността на официалните преводи е гарантирана от заклет преводач.

В правилата на ЕС обаче се посочва, че:

Това изискване важи само за важни документи, като самите квалификации
органите са длъжни да приемат преводите от заклет преводач от други страни от ЕС.
Органите не могат да изискват преводи от заклет преводач на:

Квалификации на лекари, медицински сестри с общ профил, акушерки, ветеринарни хирурзи, зъболекари, фармацевти или архитекти
карти за самоличност, паспорти или други документи, които не са свързани с вашите квалификации
Посочената по-горе информация е резюме на сложни правила с многобройни изключения.

За да бъдете сигурни, че тези изключения не се отнасят до вас, прочетете наръчника на ЕС за признаване на професионалните квалификации ТУК.

3-98883773

Ако ти е харесала статията, стани наш приятел във Фейсбук!

Източник: Уебсайт на Европейския съюз

Close