Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Българи в чужбина

Отново трябва да се попълват заявления за откриване на избирателна секция в чужбина за изборите през ноември

Както вече българският информационен портал в Испания „ISBI” информира на 6.11.2016 г. в България ще се проведат едновременно избори за Президент и Национален референдум, съдържащ три въпроса.
При тези избори има три съществени разлики от всички други, проведени от настъпването на демокрацията до днес:
1. Гласуването е задължително на всички български граждани, без значение къде живеят.
2. Гражданите имат право на наказателен вот- в бюлетините е включен вариант „Не подкрепям никого”.
3. Общият брой на избирателните секции, които се образуват в една държава извън Р.България не може да е повече от 35 секции.

По решение  3459- ПВР/НР изборни секции ще бъдат открити в дипломатическите и консулските представителства на Р.България. За откриването на избирателна секция в държава – членка на Европейския съюз, извън дипломатическо или консулско представителство е необходимо наличието на не по-малко от 60 избиратели, заявили желание да гласуват, което значи, че отново ще трябва да се попълват писмени заявления по образец- приложение 21- ПВР/НР, които трябва да се изпратят и ЦИК да ги получи до 11 октомври. Заявленията се подават в дипломатическите и консулските представителства лично или изпратено по пощата, като в едно писмо може да има повече от едно заявление. Другият вариант е чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК.

Заявленията се подават за определяне на броя на избирателните секции в местата в съответната държава и за съставяне на списъците по чл. 31, ал.1 от ИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум

При образуване на избирателни секции когато броят на избирателите е повече от 500, се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция. Централната избирателна комисия не по-късно от 21 дни преди изборния ден (15 октомври 2016 г.) определя местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 58 от ИК пред Върховен административен съд в срок от три дни от обявяването му.

  1. Избирателните секции се образуват със заповед от ръководителите на дипломатическите или консулските представителства не по-късно от 18 дни преди изборния ден (18 октомври 2016 г.) въз основа на решението на Централната избирателна комисия по т. 27. В заповедта се посочва местоположението на избирателните секции по места. Заповедта се обявява публично и може да се оспори в тридневен срок от обявяването й пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 58 от ИК пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.
Close