Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно

Международна шофьорска книжка

Международната шофьорска книжка е необходима, за да може временно да се управлява моторно превозно средство на територията на страни, които не са членове на Европейския съюз и които не са приели модела на шофьорската книжка, заложен в Конвенциите от Женева или Виена. Моделът и изискванията за такова разрешително за шофиране се адаптират към изискванията на Женевската конвенция от 19 септември 1949 г. Той се състои от сив картон като триптих и 16 страници, в които на различни езици (испански, немски, английски, френски, италиански, португалски, арабски и руски), са написани личните данни на притежателя и изкараните категории. Този тип разрешително е валидно за срок от една година и не е валидно за управление в страната, която го издава. (в този случай Испания).

Изисквания:

  • Молителят да има законно пребиваване в Испания.
  • Молителят да притежава валидно национално свидетелство за управление със същия клас като този, който иска да бъде отбелязан в международната шофьорска книжка. Националното свидетелство може да бъде испанско; свидетелство, издадено в друга държава на Ес или държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като задължително преди това трябва да бъде вписано в Registro de Conductores e Infractores.
  • Молителят да не е лишен със съдебно решение от правото за управление на моторни превозни средства и мотопеди или да подлежи на административно отнемане на националната шофьорска книжка.

Необходими документи:

Необходимо е предварително да се вземе час за съответната Jefatura de trafico чрез телефон 060 или електронния офис на Dirección General de trafico.
1. Официална молба модел- „cuestiones varias“, която може да се получи в Jefatura de trafico или от интернет страницата на DGT.
2. Оригинален документ, доказващ самоличността и пребиваването:
– За испански граждани:DNI
– За чужденци: валиден паспорт и сертификат за регистрация в регистъра за чужденци- NIE.
3. Aктуална цветна снимка -32 х 26 mm, с фронтално снимано лице, с открита глава, без тъмни очила или дреха, които могат да попречат на правилната индетификация на шофьора.
В случай на кандидати, които поради своята религия носят косата си покрита, единственото условие е да се вижда ясно овала на лицето, т.е.да бъде напълно открито от линията на косата до брадичката.
4. Оригинал и фотокопие на националното свидетелство за управление.
5. Такса по законно установения размер (в момента € 10,10).

Начин на плащане:

  1. Документите за адресна регистрация и платен данък Impuesto de Actividades Económicas /IAE/ могат да бъдат заменени с разрешение на Jefatura de trafico да извърши проверка по тази информация. Това изрично трябва да се отбележи при попълване на молбата.
Close