Информационен сайт на българите в Испания

Европа

Какво е Омбудсман и какво прави?

Омбудсманът е застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес. Той е висш и независим конституционен орган, който се избира от Парламента за срок от пет години. Омбудсманът е независим в своята дейност и се подчинява само на Конституцията, законите и международните договори, ратифицирани и влезли в сила.

Омбудсман за Европа е Емили О’Райли

Какво прави Европейският омбудсман?

Европейският омбудсман е независим и безпристрастен орган, който може да държи отговорна администрацията на ЕС. Омбудсманът извършва проверки на жалби за лошо администриране в институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз. Единствен Съдът на ЕС, в качеството си на правораздавателен орган, остава извън правомощията на омбудсмана. Омбудсманът може да констатира наличие на лошо администриране, ако една институция не изпълнява задълженията си да зачита основните права, правните норми или принципи, или принципите на добро управление.

Такива са например административни нередности, несправедливост, дискриминация, злоупотреба с власт, неизпълнение на задължението да се отговори, отказ на информация и ненужно забавяне. Всеки гражданин на ЕС и всяко постоянно пребиваващо лице или предприятие, асоциация или друг орган с регистрирано седалище в Европейския съюз може да подаде жалба. Не е необходимо да сте лично засегнати от лошото администриране. Обърнете внимание, че Европейският омбудсман може да разглежда само жалби, свързани с администрацията на ЕС, а не жалби относно национални, регионални или местни администрации, дори когато засягат въпроси на ЕС.

Официален сайт на Омбудсман за Европа ТУК

Наръчник: Кой може да ви помогне в Европейския съюз изтегли от ТУК

Омбудсман за България е Мая Манолова

Кой може да се обръща към омбудсмана?
Всеки гражданин (български или чуждестранен) може да се обърне към омбудсмана с жалба или сигнал срещу работата на:
– държавните и общинските органи и техните администрации;
– лицата, които предоставят обществени услуги, като например топлофикационни, електроснабдителни, телекомуникационни, ВиК услуги, образование, здравеопазване и др.;
– администрацията на съдебната власт – например, когато неоправдано се бавят и не се решават с години съдебни производства.

Как можете да се обърнете към омбудсмана?
Жалбите и сигналите до омбудсмана са в напълно свободна форма, стига разбираемо да са изложени оплакванията и да са посочени правата, които са нарушени.
Гражданите могат да се обръщат към омбудсмана по следните начини:

  • Лично, в неговата приемна в гр. София, ул. “Георг Вашингтон” № 22;
  • По пощата на адрес София 1000, ул. “Дж.Вашингтон” № 22;
  • По телефона на номер 02/8106 955 или 02/9809 510;
  • По факса на номер 02/8106 963;
  • По електронната поща на адрес;
  • Чрез интернет страницата на омбудсмана – ТУК.
    Разглеждането на жалби на граждани е освободено от такси.Close