Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, За помощ

Издаване на български лични документи и временни документи за пътуване

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА

Заявка

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на лична карта в дипломатическо или консулско представителство на Република България.

Заявителят подава лично заявлението в дипломатическото или консулско представителство.Консулското длъжностно лице заснема с цифрови устройства подписа и лицето на заявителя.

Срокове

Консулското длъжностно лице информира заявителя за издадената лична карта в срок до 5 работни дни след получаване на потвърждението за издаването на документа.

В случай, че има пречка за издаване на лична карта, поради определени несъотвествия на попълнените данни, представителството уведомява заявителя в срок до 7 работни дни за необходимостта от тяхното отстраняване.

В случай, че в срок до един месец от уведомяването му, заявителят не отстрани всички несъответствия, процедурата по искането за издаване на личната карта се прекратява.

Изискване за снимка

В представителствата, в които няма техническа възможност за заснемане с цифрови устройства на подписа и лицето на заявителя, се изисква освен подаване на заявление, лицето да приложи и снимка.

Изпращане на заявленията за лична карта

Приетите по този начин заявления за издаване на лична карта могат да се изпращат от представителствата до МВнР:

 1. по служебен път;

 2. чрез фирма за куриерски услуги,сертифицирана за пренос на ценни пратки, ако заявителят е пожелал използването на услугата „препращане чрез куриерска фирма“ и е заплатил за тази DHL.

Получаване на документа

Личната карта се издава от Министерството на вътрешните работи. Дипломатическото представителство или консулство уведомява гражданина в срок до 7 работни дни. Изпращането може да се осъществи:

 1. по служебен път, чрез Министерството на външните работи;

 2. чрез фирма за куриерски услуги, сертифицирана за пренос на ценни пратки, ако заявителят е пожелал използването на услугата „препращане чрез куриерска фирма“ и е заплатил за тази услуга DHL.

ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ

Заявка

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт в дипломатическо или консулско представителство на Република България.

Заявителят се явява лично, тъй като при приемане на заявлението от консулското длъжностно лице заснема с цифрови устройства подписа, лицето и пръстовите отпечатъци на заявителя.

Заявления за паспорт не се приемат в дипломатическите или консулски представителства на Република България, в които няма техническа възможност за заснемане с цифрови устройства на подписа, лицето и пръстовите отпечатъци на заявителя.

Информиране на заявителя

Дипломатическото или консулското представителство уведомява заявителя относно възможността за издаване на паспорт в срок до 5 работни дни.

При констатирането на определени несъответствия на попълнените данни, дипломатическото представителство уведомява заявителя в срок до 7 работни дни за необходимостта от тяхното отстраняване. В случай, че в срок до един месец от уведомяването му заявителят не отстрани всички несъответствия, процедурата по искането за издаване на паспорт се прекратява. След получаване на потвърждение, дипломатическото представителство уведомява заявителя за издадения му документ в срок до 7 работни дни.

Получаване на документа

Министерство на външните работи може да изпраща издадените паспорти до дипломатическите и консулски представителства на Република България в чужбина:

 1. по служебен път;

 2. чрез фирма за куриерски услуги, сертифицирана за пренос на ценни пратки, ако заявителят е пожелал използването на услугата „препращане чрез куриерска фирма“ и е заплатил за тази услуга DHL.

ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ

Общи условия

Временният паспорт се издава от дипломатическите или консулски представителства на Република България на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност.

Временният паспорт е със срок на валидност до 12 месеца и е съобразен с необходимото време за завръщане в Република България.

Подаване на заявление

Временен паспорт се издава въз основа на заявление. При приемането на заявлението, консулското длъжностно лице въвежда в автоматизираната информационна система:

личните данни, посочени в заявлението;
информация за приложените документи;
заснетите с цифрови устройства подпис и лице на заявителя.

Срокове

Министерството на вътрешните работи уведомява чрез Министерството на външните работи съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина за своето становище относно издаването на искания временен паспорт в срок до 3 работни дни.

Дипломатически представителства на Република България в Кралство Испания ТУКИзточник: Уебсайт Министерство на външните работи

2 Коментари

 1. Живко Кирилов

  Хубава работа , ама българска. Пътуването до най-близкото място ми струва 2 дни и 2 000 долара.САЩ е континент – 48 държави. Представители на филипинското посолство като по-глупави, пътуват постоянно от щат в щат и осигуряват всякакви услуги на гражданите си. Някои мои колеги вече бяха обвинени, че доброволно са се отказали от българско гражданство.Аз не съм , но условията са ми непоносими.

 2. Juan Dekor

  НЕ забравяйте да носите копия на документите си (в Испания).Задължителни са!Най-близкото място в Мадрид ти взимат 1Е, нормално струва 0.05Е.ТОВА не е обнародвано на сайта на МВР!

Close