Информационен сайт на българите в Испания

Българи в чужбина, Полезно

За българите в чужбина: подновяване на българските лични документи по интернет

През системата за ЕУ на МВнР български граждани, които живеят извън пределите на Република България и искат да подновят личните си документи могат да подадат електронно заявление и да заплатят по електронен път за тази услуга, като получаването на готовите документи се осъществява в заявена от тях консулска служба (но не на територията на Република България) при избрани от тях условия за доставка (дипломатическа поща или бърза доставка чрез куриерска услуга). Системата ще ви спести време и средства за едно отиване/връщане/ до консулската служба за подаване на заявление.

През системата за ЕУ МВнР може да се подава електронно заяление за издаване на:
• Лична карта
• Паспорт
• СУМПС /шофьорска книжка/

През системата за ЕУ МВнР НЕ МОЖЕ да се подава електронно заяление за издаване на:
• Дипломатически паспорт
• Служебен паспорт
• Моряшки паспорт
• Временен паспорт
• Служебен открит лист за преминаване на границата
• Временен паспорт за окончателно напускане на РБ

Достъпът до системата се осъществява с Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), издаден от български доставчик, с видимо ЕГН и сигурен канал за защита на данните.

Изисквания за подаване на заявление за издаване на български личен документ по електронен път през системата за ЕУ на МВнР
През системата за ЕУ МВнР може да подадете електронно заявление за подновяване на лична карта и паспорт поради изтекъл срок на предходния личен документ или при предстоящо изтичане на срока.


Ако Вашата личната карта и/или паспорт са изгубени, откраднати, повредени, унищожени при дадени обстоятелства, Вие трябва да заявите лично обстоятелствата на място в най-близката до Вас консулска служба на РБ или в МВР/РБ.
Условия за подновяване на ЛИЧНА КАРТА и ПАСПОРТ, свързани с чл. 18 а от ЗБЛД и ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи:
• Да сте български гражданин над 18 години, който подаваа лично заявление за свой личен документ (родители, настойници, попечители или други законни представители не могат да подават електронно заявление през системата за лице, което представляват);
• Да сте постоянно пребиваващ и да имате настоящ адрес извън територията на Република България;
• Предишното Ви заявление да е подадено до 59 месеца преди датата на подаваното електронно заявление (да имате издаден личен документ до 59 месеца преди датата на подаване на електронното заявление);
• Да са Ви снети необходимите биометрични данни;
• Да притежавате валидно удостоверение за електронен подпис с видимо ЕГН, издадено от български доставчик;
• Да няма друго прието заявление за издаване на документ от същия вид, към момента на подаване на заявлението по електронен път;
• Да нямате промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или съществени и трайни изменения на образа;
• Да не сте под запрещение;
• При издаване на документ по е-заявление, документът се получава лично;
• Старият документ се връща за унищожаване при получаване на новия документ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ за електронно подаване на заявление за издаване на СУМПС, свързани с наложени ограничения от разпоредбите на Директива 2006/126/ЕО и ЗДвП.
През системата за ЕУ МВнР може да се подавава електронно заявление само за дубликат на валидно СУ на МПС, като срокът на валидност на дубликата на СУМПС ще бъде в рамките на стария личен докумет.

Подаването през системата за ЕУ МВнР е допустимо за български граждани, които:
• постоянно пребивават в чужбина, но извън територията на ЕС;
• подпишат със своя КЕП две декларации:
o декларация, че постоянно живеят в чужбина, но не на територията на ЕС;
o декларация по чл. 160 ЗДвП, удостоверяваща причината за издаване на дубликат поради:
– повреден личен документ СУМПС
– като прилагат сканирано копие на повредения документ
– кражба на личен документ СУМПС
– като прилагат сканирано копие на издаден от чужди власти документ, удостоверяващ кражбата на СУМПС)
Ако Вашето свидетелство за управление на МПС е изтекло, Вие трябва да представите медицинско свидетелство и да подадете на място заявление за подновяване на СУМПС в най-близката до Вас консулска служба на РБ, ако живеете извън територията на ЕС. Ако живеете на територията на ЕС може да подновите Вашето СУМПС в най-близката до Вас служба, отговарящя за издаване на СУМПС за европейски граждани.

Ако Вашето свидетелство за управление на МПС е изгубено, Вие трябва да декларирате загубата лично, на място в най-близката до Вас консулска служба на РБ или в МВР/РБ и след това да подадете заявление за издаване на СУМПС.
Ако автоматичната проверка по ЕГН не ви допусне до подаване на електронно заявление, то причината ще бъде изтъкната и след отстраняването й ще може да подадете отново електронно заявление за издаване на личен документ.

Ако причината е:
• изтекла биометрия – трябва да отидете на място и да ви снемат биометрия;
• промяна на ЕГН – трябва да представите лично удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;
• промяна на имената – трябва да представите лично официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия личен регистрационен картон в случаите, когато промяната не е отразена в Националната база данни „Население“;
• промяна на настоящ адрес – трябва да представите лично удостоверителен документ от съответната общинска администрация;
• съществени и трайни изменения на образа – трябва да представите лично официален документ от съответните компетентни органи
• промяна на пола – трябва да представите лично официален документ от съответните компетентни органи.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

 

1 Коментар

  1. АТАНАС

    Здравейте,Искам да попитам как става за подаването или смяната на български документи от Чужбина които са изтекли или изгубени.Когато пробвах ми даде това „Валидацията на вашия КЕП е неуспешна“.Благодаря ви предварително.Лек ден.

Close