Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно

Видове помощи за безработни семейства в Испания

I. Помощите за издръжка се дават на родителя за:
1. Собствено дете
2. Осиновено дете
3. Дете- инвалид, навършило 18 години с призната инвалидност над 65 %.

II. Помощите зависят от:
1. Броя на децата.
2. Семейните доходи:
– Семейният доход не може да надвишава 11 576,83 евро годишно.
– След второто дете тази сума се увеличава с 15% за всяко следващо.
– В случаите на семейства с три деца, годишният доход не може да надвишава 17 423,84 евро.
– След четвъртото дете тази сума се увеличава с 2 288,18 евро за всяко следващо.

III. Видове помощи:
1. Помощи от социалното осигуряване /Seguridad social/:

Тази помощ се изплаща на всеки шест месеца, ако детето е здраво или месечно, ако детето е с увреждания.

Размер на помощта:
• 291 на година за всяко дете незавършило пълнолетие.
• 3 000 евро годишно (250 евро на месец) за всяко дете на възраст под 18 години с призната инвалидност над 33%.
• 4 418,80 годишно (месечни 367,90 евро) за деца над 18 години с призната инвалидност над 65%.
• 6 622,80 годишно (месечни 551,90 евро) за деца над 18 години с призната инвалидност равна или по-голямо от 75%.

 1. Други помощи за издръжка на деца:
 • Семеен чек данък общ доход /IRPF/: За многочленни семейства или самотни родители с две или повече деца и се изразява в приспадането на 1 200 евро от данък общ доход.
 • Помощ за раждане на повече от едно дете едновременно /близнаци/: Тя варира между 2 565 евро и 7 696 евро, в зависимост от броя на новородените:
 • Помощ за раждане на едно дете: еднократно плащане от 1 000 евро за семействата с един родител, многочленни семейства или майки с увреждания над 65%.
 • Помощи за майчинство: имат право на тях само работещите майки с деца под три години. Стойността е до 1 200 евро на година за дете.
 • Помощ за жените, работещи за собствена сметка /autonomos/: Самотните майки, които работят за собствена сметка имат право на 16 седмици отпуск по майчинство при условие, че са работили най-малко 180 дни през последните 7 години.
 • Обезщетения за безработица: за безработните, които са изчерпали обезщетения за безработица и имат деца за издръжка само ако доходите на семейството не надвишават 75% от минималната работна заплата (655,20 евро на месец през 2016 г.).
 • Семейна помощ: За безработни със семейни задължения, които са изчерпали обезщетенията за безработица /PARO/.
 • PLAN PREPARA: помощ за продължително безработни лица със семейни задължения. Стойността е между 400 и 450 евро и се получава за срок от шест месеца.
 • Programa de activación de empleo: Тази програма е насочена към дългосрочно безработните със семейни задължения, които са изчерпали всички видове обезщетения и помощи за безработица, включително Reta Activa de Insercion, PRODI и Plan Prepara. Сумата е 426 евро на месец за период от шест месеца.

1 Коментар

 1. Katia Marinova

  Аз съм вдовица и получавам пенсия която е минимална ,и имам две деца ,те също получават по 190е на дете.Бих искала да знам на какви други помощи имам право .блаходаря ви::)

Close