Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно

Какво ни е необходимо, за да емигрираме в Испания

В

тази статия ще се опитаме да обясним какво ви е необходимо, за да се установите в Испания. Как да си направите адресна регистрация? Как да си изкарате най-лесно временно разрешение за пребиваване в Испания? Как да регистрирате фирма в Испания?

Започваме с адресната регистрация, защото без нея е невъзможно да си изкарате останалите документи за постоянен престой в Испания.

Адресна регистрация (Certificado de empadronamiento). За да имате адресна регистрация, някой трябва да ви съдейства за нея. Адресна регистрация се прави в кметството (Ayuntamiento), към което е прилежащ съответния адрес. Записването става с прилагане на договор за наем от собственика или наемателя на жилището, международен паспорт (или лична карта) и формуляр, който се получава в кметството.

Адресна регистрация (Certificado de empadronamiento)

Трябва да разберете, че без адресна регистрация не можете да си изкарате останалите документи за постоянен престой в Испания, затова ви препоръчваме да имате предварително осигурен или уговорен адрес с наистина близки хора (защото много хора си изпатиха от „близки” и обещанията им). Без да сте се подсигурили с това, шансовете ви в началото са минимални. Документът с адресната регистрация представлява един лист А4, вади се лесно и бързо, безплатен е. В някой администрации това става с предварително записана среща. За област Мадрид това става на телефон 010, който е безплатен. Всеки новопристигнал задължително трябва да си направи адресна регистрация, ако възнамеряват да се установят в Испания.

Втората важна стъпка е получаването на разрешение за постоянно пребиваване в Испания (NIE). Но нека да не бързаме с този документ, защото за да го заявите ще ви искат куп документи, един от които е и трудов договор. За да получите оферта за работа, включително и да започнете работа, трябва да имате регистрационен номер (NIE). За целта трябва да си изкарате временно NIE, което важи само три месеца. Този документ се изкарва в клоновете на Националната полиция (Extranjería). За този документ не вие необходимо да работите или да сте регистрирали фирма. Има много други начини, за да го получите. Един от тях е да заявите, че искате да си купите автомобил в Испания. Поне аз така си го изкарах. Този временен номер ви остава завинаги. Дори и да получите по-късно разрешение за постоянно пребиваване, то ще е със същия номер. Така да продължим. С този временен документ можете да регистрирате фирма, включително и да започнете работа. Познавам много хора, които с такъв документ са започнали работа, а след това са си изкарали разрешение за постоянно пребиваване в Испания.

Третата важна стъпка е изкарването на разрешение за постоянно пребиваване в Испания (NIE). За тази цел ще са ви необходими следните неща:

Número de Identidad de Extranjero (NIE)

 • Да сме назначени на работа с трудов договор
 • Да имаме собствена фирма (за регистрацията на фирма ще Вие необходимо да си изкарате временно удостоверение за регистрация в Испания)
 • Адресна регистрация

Лице, което е работило за своя или чужда сметка и е прекратило дейността си поради достигане на пенсионна възраст с право на пенсия, предвидена в испанското законодателство и отпусната от съответния орган.

 • Лице, което е работило за своя или чужда сметка в последните 12 месеца, прекратило е дейността си поради ранно пенсиониране и е пребивавало непрекъснато в Испания през последните 3 години. Доказване на тригодишния период на пребиваване не се изисква ако съпругът/а на лицето е испански гражданин, загубил е испанското гражданство вследствие на сключване на брак или има регистрирано брачно партньорство /pareja de hecho/

 • Лице, което е работило за своя или чужда сметка и е прекратило дейността си поради трайна загуба на трудоспособност и е пребиваване в Испания в продължение на повече от две години без прекъсване. Доказване на срока от две години не се изисква ако:

 • Неработоспособността е резултат от трудова злополука или професионално заболяване, което дава право на пенсия от испанската администрация.
 • Съпругът/а на лицето е испански гражданин, загубил е испанското гражданство вследствие на сключване на брак или има регистрирано брачно партньорство /pareja de hecho/

 • Лице, което е работило за своя или чужда сметка и след три години непрекъсната работа и пребиваване в Испания продължи да извършва трудова дейност в друга държава от ЕС, запазвайки пребиваването си в Испания и връщайки се на испанска територията ежедневно или поне веднъж седмично.

 • Лице, което е роднина на гражданин, който работи за чужда или собствена сметка и е придобил постоянно удостоверение за регистрация по 2,3,4 или 5 точка.

Необходими документи

Представят се оригинали и копия на документите, като в момента на подаване на заявлението оригиналите се връщат на притежателя им.

1). Попълнен формуляр (EX-18) в два екземпляра. Можете да изтеглите този формуляр от ТУК
2). Валиден паспорт или национален документ за самоличност.
3). В зависимост от случая:
– За случай 1:
Ако работите за чужда сметка:
– трудов договор, регистриран в служба по заетостта.
– Справка за трудовата дейност- Vida laboral

Ако работите за своя сметка:

 • Регистрация в службата на икономическите дейности- Censo de Actividades Economicas
 • Регистрация в търговския регистър- Registro Mercantil

Ако не работите:

 • Документ за здравна застраховка, сключена в Испания или в друга страна, която има покритие в Испания и да бъде еквивалентна на тази, която предоставя Националната здравна система. Пенсионерите трябва да представят сертификат, с който да удостоверят, че разполагат със здравна помощ за сметка на държавата, в която получават пенсия.
 • документи, доказващи достатъчно ресурси за него и семейството му за периода на пребиваване в Испания. Може да послужат всякакви доказателства, позволени от закона, като: банков сертификат, който да доказва наличната сума по сметката, заверени банкови чекове или документи, доказващи наличен капитал.

Ако учите:

 • документ за записване в публично или частно учебно заведение, което е признато или финансирано от органите за образованието
 • Документ за здравна застраховка, сключена в Испания или в друга страна, която има покритие в Испания и да бъде еквивалентна на тази, която предоставя Националната здравна система. Застраховката може да бъде заменена с европейска здравна карта с валидност, обхващаща периода на пребиваване и която позволява достъп до необходимите здравни услуги.
 • Клетвена декларация за наличието на достатъчно финансови средства за себе си и за членовете на семейството за времето на пребиваване в Испания.

  Ако сте роднина на гражданин на ЕС:

Документ, доказващ семейната връзка- легализиран и преведен в Испания от заклет преводач.
– Доказателство за икономическа зависимост.
– Доказателства, че гражданина, който иска да присъедини към себе си член на семейството е работещо лице за чужда или собствена сметка, разполага с необходимите средства за издръжката на присъединяващия се член, има държавна или частна здравна застраховка.

За случай 2:
– Доказателство, че сте работили за своя или чужда сметка и сте прекратили дейността си поради достигане на пенсионна възраст с право на пенсия, предвидена в испанското законодателство.

За случай 3:
Документи, които доказват правото на ранно пенсиониране:
– документ, доказващ трудова дейност в продължение на поне 12 месеца.
– в случай, че лицето не е пребивавало в Испания повече от три години е необходимо доказателство, че имате брак с испански гражданин, или сте загубили испанското гражданство вследствие на сключване на брак или регистрирано брачно партньорство /pareja de hecho/.

За случай 4:
Документ, доказващ прекратяването на трудовата дейност поради трайната загуба на трудоспособност.
– В случай, че лицето не е живяло в Испания в продължение на две години без прекъсване е необходимо да представи документи, доказващи, че увреждането е в резултат на злополука или професионално заболяване с право на пенсия от съответния орган. Удостоверение за сключен граждански брак с испански гражданин, загубил е испанското гражданство вследствие на сключване на брак или регистрирано брачно партньорство /pareja de hecho/

За случай 5:
– Документ, удостоверяващ, че извършва трудова дейност в друга държава от ЕС, но се връща на испанска територията всеки ден или поне веднъж седмично.

За случай 6:
– Документ, доказващ семейна връзка с гражданина на ЕС
– Документ, доказващ финансова зависимост

Когато се представят стандартните формуляри на Европейския съюз не е необходим превод и легализация. Например: формулярите за здравеопазване S1, E109, E121 …

За да имате право да работите като самоосигуряващо се лице в Испания, трябва да ви се издаде данъчен номер (NIF). При едноличните търговци данъчения номер NIF е същия с NIE-то. За да се регистрирате като Едноличен търговец, трябва да отидете в данъчната служба в населеното място, в което ще развивате дейността.

Trámites a seguir por un emprendedor para darse de alta como autónomo en Hacienda

За този документ прилагате международен паспорт (или лична карта), временно или постоянно NIE, попълва се формуляр, в който освен вашите данни посочвате каква дейност ще развивате. Тук е момента да бъдете правилно насочени как точно да формулирате това, за да не попълните професия или услуга, за която е необходимо членство в някаква браншова камара или нещо от сорта и да бъдете обременени с данъци или такси. Тук ви съветвам да ползвате услугите на адвокат или счетоводител (Gestor), защото има много капани.

Надяваме се поне малко да сме били полезни. Не вярвайте на кой да е, проучвайте внимателно всяка информация и сравнявайте няколко източника за всичко. Четете официални източници! Има ги навсякъде и в Интернет, и в печатни издания. Бъдете много внимателни с хората, които подготвят вашите документи срещу заплащане, съветвам ви да проверявате работата им своевременно и да питате за всичко неясно. Трябва да знаете в детайли какво представляват реквизитите във всеки документ и какво пише навсякъде. УСПЕХ!

Красимир Станев

Статията е със защитени авторски права; ползва се със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, както и съответните актове на Европейския съюз. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на части или на цялото съдържание от статията в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на авторите на сайта.

3 Коментари

 1. Йордан Василев

  Здравейте ! Какви документи трябва да преведем с жена ми и детето и кои да легализираме ? Пенсионер съм по болест – инсулинозависим и др.болести. Какви документи да взема със себе си ? Благодаря Ви !

 2. Александра петкова

  Къде трябва да се подаде молбата за постоянно живеене?

Close