Posts tagged ‘Право’

Официален вестник на Европейския съюз

Официален вестник на Европейския съюз

Официален вестник на Европейския съюз е основният източник на съдържание за EUR-Lex.

Той се публикува всеки ден от вторник до събота на всички официални езици (ТУК) на ЕC с безплатен достъп.

EUR-Lex също така ви дава възможност да следите процедурите, водещи до приемането на правни актове, данните на които се актуализира ежедневно. Официален вестник има 2 серии:

Формат L (законодателство)
Формат C (информация и известия)

Електронни копия на всички броеве на Официален вестник ТУК

Печатни издания с правна сила ТУК

Онлай Уроци за използването на EUR-Lex ТУК както и можете да гледате тези уроци направо в YouTube ТУК (Уроците са достъпни само на английски език)

Право на пенсия за старост в Испания

Право на пенсия за старост в Испания

Пенсионноосигурителната система в Испания е изградена на три нива: задължително (минималното ниво, което гарантира на всички граждани достатъчна защита в случаи на необходимост), допълнително и доброволно.Обществения задължителен и осигурителен режим обхваща осигуряване на основно ниво и на професионално, допълнително, с ограничен обхват, тъй като се отнася само до трудоспособното население.

Защитната дейност на испанската система за социално осигуряване се обединява, тръгвайки от един модул на цялостна и универсална защита, която включва здравната и фармацевтичната помощ, семейната защита, социалните служби и в определени случаи паричната помощ при безработица.

До този вид протекция имат достъп всички граждани, при еднакви условия, независимо от това дали са реализирали или не вноски в Системата за социално осигуряване. Пенсиите от допълнителните схеми за осигуряване, както и пенсията за старост, се актуализират в началото на всяка година в зависимост от съответния потребителско-ценови индекс, предвиден за съответната година.

Видове пенсии

Пенсии от задължителното ниво имат всички граждани, като право на пенсия за старост и инвалидност имат дори и когато не са реализирали вноски или нямат достатъчно осигурителни периоди за получаване на обезщетения от задължителното осигуряване. Тук се отнасят и социалните пенсии на испанските емигранти.

Условията за получаване на пенсия за инвалидност са хората да са на възраст: от 18 до 65 години; да са с легално пребиваване в Испания за период не по-малък от 5 години, като 2 от тях преди датата на подаване на молбата.Степента на инвалидност или хронична болест да е над 65%. Другото условие е липса на доходи или на достатъчно финансови приходи.

Условията за получаване на пенсия за старост пък са лицата да са с навършени 65 години;законно пребиваване в страната за период не по-малък от 10 години във възрастовата граница между 16- и 65-годишна възраст и 2-годишен непрекъснат престой в страната непосредствено преди подаване на молбата за пенсиониране;липса на доходи или на достатъчно финансови приходи – както е при пенсиите за инвалидност.

Размерът на пенсията за старост е равен на сумата, получавана при инвалидност за 65% загубена работоспособност.

Съществуват и социални пенсии за старост.

Чрез допълнителното (професионално) осигуряване държавата гарантира на лицата адекватна защита при рискове и законно дефинирани ситуации, базирана на реализираната професионална заетост и с оглед на членовете на семейството, за които се грижи.

Персоналният обхват на допълнителните обезщетения от Системата за социално осигуряване включва испанските граждани с постоянно местожителство и чуждите граждани, легално пребиваващи на испанска територия, независимо от техния пол, гражданско състояние и професия, в случаите когато упражняват трудовата си дейност на територията на страната.

Съществуват следните режими за осигуряване:

общ режим – той е основното ядро на системата и включва главно работещите за чужда сметка в различните отрасли на икономиката, навършили 16-годишна възраст;

специален земеделски режим – включва земеделските работници, извършващи дейност за чужда сметка (над 16-годишна възраст), както и работещите за собствена сметка (над 18-годишна възраст), собственици на малки земеделски стопанства;

специален режим за работещите във флота;

специален режим за работещи за собствена сметка и за самоосигуряващи се – включват се предимно работници от индустрията и обслужващата сфера, които с личен труд и средства осъществяват без сключен трудов договор икономическа дейност с цел получаване на доходи. Тук са включени и земеделските стопани, работещи за собствена сметка, които са реализирали определени добиви;

специален режим за работещите по домовете;

специален режим за отрасъла на въгледобива.

Пенсии при неработоспособност

За пълна трайно загубена работоспособност – 55% от регулиращата основа за временна неработоспособност. Когато правоимащото лице навърши 65-годишна възраст, пенсията преминава в пенсия за старост, но това не предполага промяна на обезщетението, което ще се получава;

За абсолютно трайно загубена работоспособност – 100% от регулиращата основа;

За пълна инвалидност – 150% от регулиращата основа.

Вдовишка пенсия имат право да получават преживелите съпрузи и в определени случаи – преживелите бивши съпрузи.

Пенсията е в размер на 46% от регулиращата основа. Когато доходите на пенсионера не превишават определена сума, пенсията е 50% от доходите, а при определени семейни задължения е 70% от регулиращата основа.

При смърт на работник поради общи рискове (общо заболяване или нетрудова злополука) размерът се получава, като се раздели на 28 сумата от осигурителните вноски за 24 месеца, избрани за периода от 7 години преди датата на смъртта или в определени случаи, от датата на прекратяване на задължителното осигуряване. При професионални рискове се разделя на 12 реалното възнаграждение на работника за една година, прибавяйки непериодичните плащания и възнаграждения.

При смърт на пенсионер регулиращата основа ще бъде същата както използваната при пенсиите за старост или за трайно загубена работоспособност на починалия. Към регулиращата основа се прибавят съответните преоценки за вдовишка пенсия.

Сирашка пенсия имат право да получават:

Децата на починалия, ненавършили 18-годишна възраст или над тази възраст, когато са с намалена работоспособност в процент, определен като трайно загубена работоспособност или пълна инвалидност;

Когато детето на починалия не извършва заплатена трудова дейност, както и когато извършва, но годишният доход, който получава, е по-малък от 75% от установения размер на минималната работна заплата, при условие че не е навършило 22- или 24-годишна възраст и двамата родители са починали;

Децата на преживелия съпруг, приети в брак, сключен най-малко 2 години преди смъртта, ако са били издържани от осигуреното лице и нямат право на друг вид пенсия, нито роднини, задължени да полагат грижи за тях.

В Испания има извънредни пенсии при терористични актове

Инвалиди или семейства на загинали при терористичен акт имат право на извънредни пенсии за инвалидност или на наследствени пенсии. За да се породи право на този вид пенсия от системата за социално осигуряване, е необходимо, лицата жертви на терористичен акт: да са правили вноски в социалното осигуряване; да са прекратили дейността си (или не) в един от режимите на системата. Размерът на тези пенсии се изчислява както при пенсиите за инвалидност и наследствените пенсии поради трудова злополука. Равен е на 200% от сумата за прилагане на съответния за регулиращата основа процент в зависимост от обезщетението за което става въпрос, като не може да бъде по-малък от трикратния размер на минималната работна заплата.

В случаите на по-ранно пенсиониране при навършване на 61-годишна възраст размерът на пенсията ще се намали с от 6% до 8% за всяка една година, която липсва на работника до навършване на 65 години, и в зависимост от придобития осигурителен стаж, по следния начин:

с 30 години осигурителен стаж: 8% (намаляване за всяка година);

между 31 и 34 години осигурителен стаж: 7,5%;

между 35 и 37 години осигурителен стаж: 7%;

между 38 и 39 години осигурителен стаж: 6,5%;

с 40 години и повече осигурителен стаж:6%.

Ако ти е харесала статията, стани наш приятел във Фейсбук!

Източник: zastrahovatel

Какво е мобинг (acoso laboral) и как да се предпазим от него

Какво е мобинг (acoso laboral) и как да се предпазим от него

5% от испанците са изправени пред този проблем на работното си място, според доклад на Националното изследване на условията на труд, цитиран от в. Que. Какво е „мобинг“ (на испански, acoso laboral)? Кои са най-често срещаните случаи на „мобинг“ на работното място? Какво да направим, ако сме жертва на „мобинг”?

Какво е „мобинг“?

Думата „мобинг”е наименование за насилие на работното място. Повечето жертви на „мобинг” смятат, че те са виновни за лошите ситуации. Психическото насилие над служител може да се извършва от колега, началник, а и в редки случаи от колеги на по-нисък пост от жертвата.

Психическо насилие на работното място (мобинг) е враждебно поведение, което може да включва действия срещу репутацията или личното достойнство на засегнатия (разпръскване на слухове с цел унижение, клюкарстване и злословене, коментари със сексуален подтекст, ясно демонстриране на пренебрежение), действия срещу упражняването на работата му, манипулация на комуникацията или на информацията и ситуации на неравнопоставеност.

Той е вид емоционално насилие, което се разпространява като вирус и в крайна сметка жертвата може да загуби работното си място, да бъде изправено пред социална изолация и пред редица здравословни проблеми. Разстройства като тревожността и депресията са най-честите емоционални патологии, съпътствани от психофизиологични разстройства като увеличаване на артериалното налягане, проблеми със съня, сърдечно-съдови заболявания, кожни и алергични прояви, стомашно-чревни разстройства, главоболие и други.

Ето най-често срещаните случаи на „мобинг“ на работното място:

1.Говоренето зад гърба на някого и разпространяването на клюки, които уронват репутацията му или се подиграват с достойнството му.
2.Карат ви да вършите унизителни задачи.
3.Нападат националността на служителя, религиозните му вярвания или сексуалната му ориентация.
4.Всяко усилие и постижение на работното място се оценява негативно.
5.Подиграване с физическите характеристики или поведението на жертвата.
6.Пренебрегване на жертвата, въпреки че тя се опитва да влезе в контакт с колегите или началника си.
7.Изолиране на жертвата чрез прехвърлянето й към друго работно място и даване на нареждания на колегите да го/я избягват.
8.Жертвата не получава други задачи, а колегите получават работата на жертвата.
9.Жертвата е накарана да изпълнява безсмислени задачи или задачи, които са на други служители, намиращи се по-ниско в йерархията на компанията.
10.Непрестанно критикуване на работата и хокане на служителя.
11.Както устни, така и писмени заплахи, тормозене по телефона.
12.Прекъсване на речта, подмятания.
13.Сексуален тормоз, физическо нападение и заплахи с физическа саморазправа.
14.Възлагане на задачи, които застрашават здравето или причиняват финансова вреда на служителя.

Какво не е „мобинг“?

1.Претоварване: ако това е оправдано от наличието на много работа, която трябва да се свърши за кратко време. В този случай работодателя, трабва да удължи работното време.
2.Работата е отегчителна или монотонна.
3.Нашия шеф е маняк: може да ревизира работата ни повече от един път, за да провери дали има грешки, но това не е Мобинг.
4.Майтапите: при условие, че не засягат физическите характеристики или поведението на жертвата.
5.Липсата на добри взаимоотношения: има хора, които не се вписват добре, но това не е причина за „Мобинг“, освен ако това поведение не доведе до насилие или напрежение, което засяга дейността на компанията, или с цел лична облага за определено лице.

Какво да направим, ако сме жертва на „мобинг”?

1.Въпреки че самоуважението ви може да е доста наранено, важно е да не се опитвате да избягвате ситуацията. Потърсете помощ от приятели и семейство и се изправете срещу насилието.
2.Помолете да бъдете преместени на друго работно място.
3.Съберете доказателства за умствено насилие. Тъй като е трудно да се докаже, ще ви трябва доста търпение и здрави нерви.
Намерете съюзници сред колегите си.
4.Потърсете помощ от началниците си,отделът за Човешки ресурси или от хората, които отговарят за въпросите, свързани със здравето на служителите.
5.Ако сте жертва на началника си, синдикат или специалист по трудова медицина.
6.Посетете психиатър или споделете опита си с хора, които са в същата ситуация като вас.

Загубих работата си в друга страна от ЕС и бих желал да остана там

Written септември 15th, 2016 by
Categories: Българи в чужбина, Европа, Полезно
No Comments »
Загубих работата си в друга страна от ЕС и бих желал да остана там

Ако работите в друга страна от ЕС и загубите работата си или ако сте самостоятелно заето лице и бизнесът ви замре, при определени условия можете да запазите правото си да живеете там.

Колко дълго можете да останете ще зависи от периода, през който сте работили в новата страна, и вида договор, който сте имали, преди да загубите работата си.

Ако временно не сте в състояние да работите поради заболяване или злополука, можете да останете в страната, докато трае това състояние.

Ако сте работили по-малко от една година

Ако сте работили на постоянен договор или на временен договор за по-малко от 1 година и сте изгубили работата си преди края на този едногодишен период, имате право да останете в приемащата страна поне още 6 месеца, при условие че търсите работа.

Шестмесечният период започва да тече от момента, в който е изтекъл вашият трудов договор.

Трябва да се регистрирате в обществената служба по заетостта като принудително безработен и да търсите работа.

Ако сте работили повече от една година

Ако изгубите работата си, след като сте работили в приемащата страна повече от 1 година, имате право да продължите да живеете там, при условие че сте регистриран като търсещ работа и отговаряте на необходимите условия, за да бъдете смятан за търсещ работа.За да запазите правото си на престой в приемащата страна, след като сте загубили работата си или вече не сте професионално активен (за самостоятелно заети лица), трябва да се регистрирате като търсещ работа в службата по заетостта на приемащата страна.

Можете да останете в страната, при условие че сте регистриран в обществената служба по заетостта и отговаряте на необходимите условия, за да бъдете смятан за търсещ работа.

Ако учите или следвате

Ако станете принудително безработен и започнете курс на професионално обучение, имате право да останете в новата страна на пребиваване за целия период на обучението.

Ако сте станал безработен по свое желание, имате право да останете в приемащата страна за целия период на вашето обучение, но само ако това обучение е свързано с предишната ви работа.

Ако случаят не е такъв, можете да останете в съответната страна при същите условия, които важат за учащите.

За да имате право да останете в новата страна през целия период на професионалното обучение, трябва да се регистрирате като търсещ работа пред властите в приемащата страна. Това важи и когато сте безработен по свое желание.

Необходимо ли е представянето на трудов договор при кандидатстване за испанско гражданство?

Written септември 8th, 2016 by
Categories: Испания, Полезно
No Comments »
Необходимо ли е представянето на трудов договор при кандидатстване за испанско гражданство?

След приемането на новия регламент за испанско гражданство, влязъл в сила на 15 октомври 2015 г. с Кралски указ 1004/2015 вече не е необходимо да се представя трудов договор или да се доказва наличието на финансови ресурси при кандидатстването за испанско гражданство.Тези две изисквания, както и интервюто в гражданския регистър, съществуваха само при старата процедура.

С новата процедура изискването за интеграция се доказва само чрез успешното полагане на задължителните изпити DELE A2 и CCSE.

Испанско гражданство – нова процедура

Нова програма за помощ на трайно безработните в Испания

Written август 30th, 2016 by
Categories: Българи в Испания, Полезно
No Comments »
Нова програма за помощ на трайно безработните в Испания

Само преди няколко дни беше приета нова програма за помощ на трайно безработните, т.нар. PROGRAMA DE ACCIÓN PARA DESEMPLEADOS.

Това е съвместна инициатива на автономните области на Испания и правителството, насочена е към борбата с дълготрайната безработица и ще се реализира от специалисти, които чрез индивидуални интервюта ще определят степента на интерес на участниците в процеса на намиране на работа. Новата програма счита като продължение на сегашната PLAN PRAPARA, която ще е в сила до 15 април 2017 г., и ще се подновява периодично докато нивото на безработица спадне под 18% вместо 20%, както беше до сега.

За изпълнението на тази програма, която ще продължи до 2018 г. правителството е заделило 515 милиона евро като този капитал ще бъде разделен равномерно за целия период.

Бенефициенти на програмата за действие за безработни:

Бенефициентите по тази програма, трябва да бъдат регистрирани като трайно безработни и да са на възраст между 30 и 54 години.

Всеки случай ще бъде разгледан поотделно. Броят на бенефициентите в текущата година ще се определя в зависимост от необходимостта от работа, като целта е да се облагодетелстват максимално безработните, които искат да участват в програмата.

Новата инициатива ще протече по различен начин от останалите: ще се наблегне на личното наблюдение т.е. ще се проведат интервюта с всеки един дълготрайно безработен и ще се следят стриктно действията му за търсене на работа. Периодът за получаване на обещетенията ще е отново 6 месеца.

Испанско гражданство – нова процедура

Испанско гражданство – нова процедура

От 15.10.2015 г. влезе в сила нов регламент относно процеса на придобиване на испанско гражданство. До тази дата документите за испанско гражданство се подаваха само в бюрата за гражданска регистрация /Registro civil/ по местоживеене.

От тази дата документите могат да се подават лично в бюрата за гражданска регистрация по местоживеене или по електронен път – чрез специална система за заявления на уебсайта на испанското Министерство на правосъдието /Ministerio de justicia/.

По този начин процеса за придобиване на испанско гражданство се ускорява.

Втората новост е: да докажем до каква степен сме интегрирани в испанското общество. За тази цел се изисква задължителното полагане на два изпита, като за тяхното провеждане е упълномощен института „Сервантес”.

Първият изпит кредитира основни познания по испански език, посредством дипломата за ниво на чужд език DELE А2 или по-висока. Таксата за изпита е 120 евро и се заплаща при самото записване. Кандидатите от страни, където испански език е официален, не полагат този изпит. Също така лицата завършили основно, средно или више образование в страна, в която испанския език е разговорен. В тази графа влизат и хората завършили езическа гимназия с профил испански език. За последното кандидатите трябва да притежават диплома, която да бъде преведена на испански.

Вторият изпит отразява познанията на испанската конституция и испанския социален и културен живот. Таксата за изпита е 80 евро и се заплаща при записването.

Записването и за двата изпита става на уебстраницата на Института „Сервантес“

Освободени от горепосочените изпити са: лица под 18 години към датата на подаване на документите.

Третата новост е: че самата процедура по получаване на испанско гражданство вече се заплаща – 100 евро, чиито получател е Министерството на правосъдието.

Задължителни условия, които трябва да бъдат изпълнени преди да подадете документите за испанско гражданство:

 1. За родените извън Испания: законно пребиваване в Испания в продължение на 10 години, без прекъсвания и непосредствено преди началото на процеса за придобиване на националност.
 2. За родените в Испания: законно пребиваване в Испания в продължение на 1 година и непосредствено преди началото на процеса за придобиване на националност.
 3. За сключилите брак с испанки гражданин/ка: законно пребиваване в Испания в продължение на 1 година и непосредствено преди началото на процеса за придобиване на националност.

Необходими документи:

А) Пълнолетни граждани:

 1. Молба /мodelo/ стандартно приложение. Може да се изтегли от ТУК.  Ако документите се подават по електронен път молбата се заменя с он-лайн формата.
 2. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE.
 3. Валиден задграничен паспорт.
 4. Удостоверение за раждане на съответното лице, преведено и легализирано. / Желателно е като се извади акта за раждане, да се легализира в България с апостил по хагската конвенция и след това да се преведе от заклет преводач в Испания/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 5. Свидетелство за съдимост, издадено от страната по произход, преведено и легализирано в България с апостил по хагската конвенция и след това да се преведе от заклет преводач в Испания/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 6. Удостоверение за брак, ако кандидатът е женен/омъжена. Срокът на валидност е 3 месеца!
 7. Квитанция за платена такса.
 8. Разрешение за консултация в Министерство на правосъдието относно евентуално досие, свързано с поведението на заявителя /свидетелство за съдимост в Испания/- съдържа се във формуляра за кандидатстване. Удостоверение за адресна регистрация/ Certificado de empadronamiento/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 9. От института „Сервантес”:
  -диплома за успешно положен изпит по конституционни и социо-културни знания (CCSE)
  – диплома за владеене на испански (DELE А2).

Б) Деца под 14 години и инвалиди, които се представляват от законен представител:

 1. Молба /мodelo/ стандартно приложение, подписана от законния представител. Може да се изтегли от ТУК
  Ако документите се подават по електронен път молбата се заменя с он-лайн формата
 2. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE
 3. Валиден задграничен паспорт.
 4. Удостоверение за раждане на съответното лице, преведено и легализирано. / Желателно е като се извади акта за раждане, да се легализира в България с апостил по хагската конвенция и след това да се преведе от заклет преводач в Испания/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 5. Личени документи на представителя.
 6. Сертификат от учебното заведение на детето, удостоверяващ достатъчна степен на интеграция, задължителна за деца в училищна възраст.
 7. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE / на детето/.
 8. Удостоверение за адресна регистрация/ Certificado de empadronamiento/. Срокът на валидност е 3 месеца!

В) Младежите между 14 и 18 годишна възраст, които се представляват от законен представител:

 1. Молба /мodelo/ стандартно приложение, подписана от законния представител. Може да се изтегли от ТУК
  Ако документите се подават по електронен път молбата се заменя с он-лайн формата
 2. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE
 3. Валиден задграничен паспорт.
 4. Удостоверение за раждане на съответното лице, преведено и легализирано. / Желателно е като се извади акта за раждане, да се легализира в България с апостил по хагската конвенция и след това да се преведе от заклет преводач в Испания/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 5. Квитанция за платена такса.
 6. Сертификат от учебното заведение на детето, удостоверяващ достатъчна степен на интеграция, задължителна за деца в училищна възраст.
 7. Документ, упълномощаващ представителството на единия родител / съдебно решение, смъртен акт и т.н./
 8. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE / на детето/.
 9. Удостоверение за адресна регистрация/ Certificado de empadronamiento/. Срокът на валидност е 3 месеца!

Допълнителни документи, които трябва да се приложат в определени случаи:

 • Родените в Испания – удостоверение за раждане на заинтересованото лице /certificado literal de nacimiento/, издадено от Гражданския регистър /Registro civil/.

 • При брак с испански гражданин/ка –

 1. удостоверение за раждане на испанския съпруг/а /certificado literal de nacimiento/, издадено от гражданския регистър /Registro civil/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 2. свидетелство за сключен граждански брак/ certificado literal de matrimonio/, издадено от испанската гражданска регистрация. Срокът на валидност е 3 месеца!
 3. Сертификат за съвместно съжителство / Certificado de Convivencia/ или адресна регистрация, в която да фигурират двамата съпрузи /Empadronamiento conjunto con el cónyuge/. Срокът на валидност е 3 месеца!

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ:

Докато не бъдат въведени техническите средства за плащане по електронен път чрез Данъчната служба /Agencia tributaria/, плащането на таксите ще трябва да се извършва лично като за целта, ще трябва да се изтегли и попълни МОДЕЛ 790-026 от ТУК

Плащането на таксата трябва да стане задължително преди подаването на документите.

При кои от случаите може да ви бъде отнето испанското гражданство?

Гражданите, които са получили испанско гражданство, но не са родени в Испания и нито един от родителите му е испанец, може да загуби придобитото испанско гражданство, ако:

 • Три години след придобиване на испанска националност продължат да използват националността, от която са се отказали.
 • Когато гражданин постъпи доброволно в чужда армия или заеме политически пост в чужда държава.
 • Когато едно съдебно решение посочи, че лицето е извършило фалшификация, укриване или престъпление, за да се сдобие с испанско гражданство.

© 2016 | Българи в Испания - Информационен сайт на българите в Испания

Scroll to Top