Posts tagged ‘Испанско гражданство’

Испанско гражданство – Отказване от българско гражданство

Испанско гражданство – Отказване от българско гражданство

„Български гражданин, който постоянно живее в чужбина, може да поиска освобождаване от българско гражданство, ако е придобил чуждо гражданство или ако има данни за открита процедура за придобиване на чуждо гражданство.”

Испания не позволява български граждани да имат двойно гражданство, веднъж придобили испанска националност. Въпреки това, много от сънародниците не са се отказали от българско гражданство. Причината за това е, че испанските органи не изискват документ, който потвърждава отказа от българското гражданство, пише Worldbg.

Процедурата за освобождаване от българско гражданство е описана в Закона за българското гражданство (ЗБГ), приет на 19 февруари 1999 година.

Според този закон освобождаването от българско гражданство е доброволен акт на гражданина. В чл. 20 на същия закон се казва: „български гражданин, който постоянно живее в чужбина, може да поиска освобождаване от българско гражданство, ако е придобил чуждо гражданство или ако има данни за открита процедура за придобиване на чуждо гражданство“. Така този член конкретизира, че само при придобиване на чуждо гражданство или започнала процедура по придобиването му може да се направят необходимите постъпки за освобождаване от българско гражданство.

Според закона освобождаването на родителите от българско гражданство не освобождава автоматически и ненавършилите 14-годишна възраст техни деца, ако не е направено изрично искане и за тях. Ако при децата на възраст от 14- до 18-години се изисква задължително и тяхното съгласие. Децата не могат да бъдат освободени от българско гражданство, ако молбата е подадена само от единият от родителите без съгласието на другия родител. Единственият случай, в който може да се мине без съгласието на другия родител е, ако един от родителите е лишен от родителски права с влязло в сила съдебно решение.

Молбата за освобождаване от българско гражданство се подава лично в Министерството на правосъдието или в консулското представителство на Република България в съответната държава. При подаването на документите се провежда интервю с лицето, което иска да бъде освободено от българско гражданство. Интервюто с лица под 18 години се провежда в присъствието на родителите или настойниците.

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

 1. Молба от лицето по образец – Приложение № 3 към Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство.
  Молбата трябва да бъде написана на български език.

За лице до 14-годишна възраст или поставено под пълно запрещение молбата се подава от името на двамата родители или настойника. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права или само от майката, когато бащата е неизвестен.

Лице от 14- до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично, със съгласието на родителите или попечителя. Тя се подписва от лицето и се приподписва от двамата родители или попечителя. Молбата се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права или само от майката, когато бащата е неизвестен.

При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите или попечителите, към молбата се прилага решението, с което районният съд се е произнесъл по спора.

 1. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган .
 2. Документ, удостоверяващ придобиването на чуждо гражданство или наличието на открита процедура за придобиване на чуждо гражданство.
 3. Документ за постоянно пребиваване в чужбина – адресна регистрация.
 4. Декларация по образец, съгласно Приложение № 4 към Наредба №1.
 5. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена.
 6. Автобиография.
 7. Актуална фотоснимка паспортен формат – 1 брой.
 8. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя.
 9. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Министерство на правосъдието, БНБ – ЦУ, IBAN – BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD. Ако молбата ще се подава в българско дипломатическо или консулско представителство в чужбина трябва да се свържете със служител, който да Ви обясни за таксата.

Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.

Молбата се подава лично в Министерството на правосъдието или в българските консулски представителства в чужбина.

В Министерството на правосъдието молбата се регистрира в дирекция „Българско гражданство”, ул. „Аксаков” № 5 от 9,00 до 12,30 часа и от 13,30 часа до 17,30 часа и се насрочва дата и час за провеждане на интервю по график.

Регистрират се единствено молби към които са приложени всички нормативно определени документи, изброени в настоящия списък.
Интервюто се провежда на български език от служител на дирекция „Българско гражданство” по въпросник, утвърден от министъра на правосъдието.

За лица до 14-годишна възраст или поставени под пълно запрещение интервю се провежда с техните родители или настойници. При провеждане на интервю с лица от 14- до 18-годишна възраст или поставени под ограничено запрещение, те се придружават от родителите или попечителите им.

При констатирани нередовности на документите, интервюто с молителя се провежда при отстраняването им в определения двумесечен срок.

Когато молбата се подава в дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина интервюто с молителя се провежда от служител на съответното представителство при подаването на молбата.

Ако молителят желае след приключване на производството за придобиване на българско гражданство да му бъде върнат приложения към молбата препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган, следва при подаването на молбата да приложи нотариално заверено ксерокопие на този документ.

Източник: МВнР

Тест от изпита по интеграция за кандидатстване за испанско гражданство

Written октомври 4th, 2016 by
Categories: Българи в Испания, Полезно
No Comments »
Тест от изпита по интеграция за кандидатстване за испанско гражданство

Това е 1-ва и 2-ра част от въпросите на теста за кандидатстване за испанско гражданство 2016 година…

El mando supremo de las Fuerzas Armadas corresponde al…

a) Rey.
b) presidente del Gobierno.
c) ministro de Defensa.

Los diputados del Congreso son elegidos para…

a) 3 años.
b) 4 años.
c) 5 años.

Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas en el Congreso cada una por…

a) 1 diputado.
b) 2 diputados.
c) 3 diputados.

La defensa de la integridad territorial de España corresponde a…

a) la Policía Nacional y la Guardia Civil.
b) las Fuerzas Armadas.
c) la Policía Nacional y las policías autonómicas.

Los fondos públicos en España creados para corregir los desequilibrios económicos de las distintas autonomías son el Fondo Complementario y el Fondo de…

a) Solidaridad.
b) Compensación.
c) Autonomía.

El gobierno y la protección de las provincias corresponde a:

a) los ayuntamientos.
b) las diputaciones.
c) las asambleas regionales.

En materia de Defensa y Fuerzas Armadas, la competencia exclusiva es de…

a) el Estado.
b) las comunidades autónomas.
c) los ayuntamientos.

En España la enseñanza básica es…

a) voluntaria y gratuita.
b) obligatoria y gratuita.
c) obligatoria y de pago.

Los españoles que residen fuera de España pueden solicitar su voto…

a) por correo postal, por fax y por Internet.
b) por correo postal, por teléfono y por Internet.
c) por correo postal, por fax y por teléfono.

¿Quién tiene por finalidad garantizar la transparencia y objetividad de las elecciones en España?

a) La Administración electoral.
b) La Administración electrónica.
c) La Administración pública.

Tarea 2

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (A) o falsas (B). Marque sus opciones únicamente en la Hoja de respuestas.

En España las fuerzas de seguridad pueden entrar en un domicilio privado sin resolución judicial en cualquier momento.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Las penas de cárcel y las medidas de seguridad están orientadas en España hacia la reeducación y reinserción social.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los españoles tienen los mismos derechos fundamentales en cualquier parte del territorio
del Estado.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los extranjeros en España tienen los mismos derechos que los españoles, aunque España
no haya firmado tratados específicos al respecto con su país de origen.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Se puede obligar a alguien a declarar su ideología, religión o creencias.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Todos los ciudadanos tienen derecho a expresar y difundir libremente sus pensamientos,
ideas y opiniones.

a) Verdadera.
b) Falsa.

En la Constitución no se habla del derecho a comunicar o recibir libremente información
veraz por cualquier medio de difusión.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular libremente
por el territorio nacional.

a) Verdadera.
b) Falsa.

En España las fuerzas de seguridad pueden entrar un domicilio privado sin resolución
judicial en cualquier momento.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Se garantiza el secreto de las comunicaciones de los españoles, salvo resolución
judicial.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Las personas físicas no pueden crear centros docentes.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que establezca la ley.

a) Verdadera.
b) Falsa.

La enseñanza básica (primaria y secundaria, de 6 a 16 años) es obligatoria y gratuita.

a) Verdadera.
b) Falsa.

En España solo la educación primaria es obligatoria.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los profesores, los padres y los alumnos intervienen en el control y gestión de los centros
sostenidos por la Administración con fondos públicos.

a) Verdadera.
b) Falsa.

En la Constitución española no se reconoce el derecho a la libertad de enseñanza.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los poderes públicos tienen obligación de fomentar la educación sanitaria, la educación
física y el deporte.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los poderes públicos inspeccionan y homologan el sistema educativo para garantizar
el cumplimiento de las leyes.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los ciudadanos tienen derecho a la producción y creación literaria, artística, científica
y técnica.

a) Verdadera.
b) Falsa.

En España no se regulan mediante ley las causas de separación y disolución matrimonial

a) Verdadera.
b) Falsa.

Es obligatorio cumplir las sentencias de los jueces y tribunales.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Se puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento
de producirse no constituían delito.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Es obligatorio colaborar en un juicio, cuando así lo piden los jueces y tribunales.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Las penas de cárcel y las medidas de seguridad están orientadas en España hacia la
reeducación y reinserción social.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los ciudadanos españoles tienen derecho a acceder a las funciones y cargos públicos

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes, libremente elegidos en las elecciones.

a) Verdadera.
b) Falsa.

En España no está reconocido el derecho de asociación.

a) Verdadera.
b) Falsa.

En caso de huelga, la ley no garantiza el mantenimiento de los servicios esenciales
de la comunidad

a) Verdadera.
b) Falsa.

Todos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su
capacidad económica.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de
la persona, así como el deber de conservarlo.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los poderes públicos pueden organizar y garantizar la salud pública, si disponen de
recursos

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los poderes públicos pueden promover la participación de la juventud en el desarrollo
político, social, económico y cultural, si así lo desean

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo
la seguridad, la salud y los intereses económicos de los mismos.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los poderes públicos pueden planificar y ejecutar los recursos públicos con total libertad
y sin ningún tipo de criterio de gestión.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los derechos fundamentales y libertades de la Constitución se interpretan en relación
con otros acuerdos internacionales que haya firmado España en esas materias.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Todos los españoles tienen el derecho y el deber de defender España.

a) Verdadera.
b) Falsa.

En caso de grave riesgo o catástrofe pública los ciudadanos españoles pueden ayudar
si quieren.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Необходимо ли е представянето на трудов договор при кандидатстване за испанско гражданство?

Written септември 8th, 2016 by
Categories: Испания, Полезно
No Comments »
Необходимо ли е представянето на трудов договор при кандидатстване за испанско гражданство?

След приемането на новия регламент за испанско гражданство, влязъл в сила на 15 октомври 2015 г. с Кралски указ 1004/2015 вече не е необходимо да се представя трудов договор или да се доказва наличието на финансови ресурси при кандидатстването за испанско гражданство.Тези две изисквания, както и интервюто в гражданския регистър, съществуваха само при старата процедура.

С новата процедура изискването за интеграция се доказва само чрез успешното полагане на задължителните изпити DELE A2 и CCSE.

Испанско гражданство – нова процедура

Испанско гражданство – нова процедура

Испанско гражданство – нова процедура

От 15.10.2015 г. влезе в сила нов регламент относно процеса на придобиване на испанско гражданство. До тази дата документите за испанско гражданство се подаваха само в бюрата за гражданска регистрация /Registro civil/ по местоживеене.

От тази дата документите могат да се подават лично в бюрата за гражданска регистрация по местоживеене или по електронен път – чрез специална система за заявления на уебсайта на испанското Министерство на правосъдието /Ministerio de justicia/.

По този начин процеса за придобиване на испанско гражданство се ускорява.

Втората новост е: да докажем до каква степен сме интегрирани в испанското общество. За тази цел се изисква задължителното полагане на два изпита, като за тяхното провеждане е упълномощен института „Сервантес”.

Първият изпит кредитира основни познания по испански език, посредством дипломата за ниво на чужд език DELE А2 или по-висока. Таксата за изпита е 120 евро и се заплаща при самото записване. Кандидатите от страни, където испански език е официален, не полагат този изпит. Също така лицата завършили основно, средно или више образование в страна, в която испанския език е разговорен. В тази графа влизат и хората завършили езическа гимназия с профил испански език. За последното кандидатите трябва да притежават диплома, която да бъде преведена на испански.

Вторият изпит отразява познанията на испанската конституция и испанския социален и културен живот. Таксата за изпита е 80 евро и се заплаща при записването.

Записването и за двата изпита става на уебстраницата на Института „Сервантес“

Освободени от горепосочените изпити са: лица под 18 години към датата на подаване на документите.

Третата новост е: че самата процедура по получаване на испанско гражданство вече се заплаща – 100 евро, чиито получател е Министерството на правосъдието.

Задължителни условия, които трябва да бъдат изпълнени преди да подадете документите за испанско гражданство:

 1. За родените извън Испания: законно пребиваване в Испания в продължение на 10 години, без прекъсвания и непосредствено преди началото на процеса за придобиване на националност.
 2. За родените в Испания: законно пребиваване в Испания в продължение на 1 година и непосредствено преди началото на процеса за придобиване на националност.
 3. За сключилите брак с испанки гражданин/ка: законно пребиваване в Испания в продължение на 1 година и непосредствено преди началото на процеса за придобиване на националност.

Необходими документи:

А) Пълнолетни граждани:

 1. Молба /мodelo/ стандартно приложение. Може да се изтегли от ТУК.  Ако документите се подават по електронен път молбата се заменя с он-лайн формата.
 2. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE.
 3. Валиден задграничен паспорт.
 4. Удостоверение за раждане на съответното лице, преведено и легализирано. / Желателно е като се извади акта за раждане, да се легализира в България с апостил по хагската конвенция и след това да се преведе от заклет преводач в Испания/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 5. Свидетелство за съдимост, издадено от страната по произход, преведено и легализирано в България с апостил по хагската конвенция и след това да се преведе от заклет преводач в Испания/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 6. Удостоверение за брак, ако кандидатът е женен/омъжена. Срокът на валидност е 3 месеца!
 7. Квитанция за платена такса.
 8. Разрешение за консултация в Министерство на правосъдието относно евентуално досие, свързано с поведението на заявителя /свидетелство за съдимост в Испания/- съдържа се във формуляра за кандидатстване. Удостоверение за адресна регистрация/ Certificado de empadronamiento/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 9. От института „Сервантес”:
  -диплома за успешно положен изпит по конституционни и социо-културни знания (CCSE)
  – диплома за владеене на испански (DELE А2).

Б) Деца под 14 години и инвалиди, които се представляват от законен представител:

 1. Молба /мodelo/ стандартно приложение, подписана от законния представител. Може да се изтегли от ТУК
  Ако документите се подават по електронен път молбата се заменя с он-лайн формата
 2. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE
 3. Валиден задграничен паспорт.
 4. Удостоверение за раждане на съответното лице, преведено и легализирано. / Желателно е като се извади акта за раждане, да се легализира в България с апостил по хагската конвенция и след това да се преведе от заклет преводач в Испания/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 5. Личени документи на представителя.
 6. Сертификат от учебното заведение на детето, удостоверяващ достатъчна степен на интеграция, задължителна за деца в училищна възраст.
 7. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE / на детето/.
 8. Удостоверение за адресна регистрация/ Certificado de empadronamiento/. Срокът на валидност е 3 месеца!

В) Младежите между 14 и 18 годишна възраст, които се представляват от законен представител:

 1. Молба /мodelo/ стандартно приложение, подписана от законния представител. Може да се изтегли от ТУК
  Ако документите се подават по електронен път молбата се заменя с он-лайн формата
 2. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE
 3. Валиден задграничен паспорт.
 4. Удостоверение за раждане на съответното лице, преведено и легализирано. / Желателно е като се извади акта за раждане, да се легализира в България с апостил по хагската конвенция и след това да се преведе от заклет преводач в Испания/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 5. Квитанция за платена такса.
 6. Сертификат от учебното заведение на детето, удостоверяващ достатъчна степен на интеграция, задължителна за деца в училищна възраст.
 7. Документ, упълномощаващ представителството на единия родител / съдебно решение, смъртен акт и т.н./
 8. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE / на детето/.
 9. Удостоверение за адресна регистрация/ Certificado de empadronamiento/. Срокът на валидност е 3 месеца!

Допълнителни документи, които трябва да се приложат в определени случаи:

 • Родените в Испания – удостоверение за раждане на заинтересованото лице /certificado literal de nacimiento/, издадено от Гражданския регистър /Registro civil/.

 • При брак с испански гражданин/ка –

 1. удостоверение за раждане на испанския съпруг/а /certificado literal de nacimiento/, издадено от гражданския регистър /Registro civil/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 2. свидетелство за сключен граждански брак/ certificado literal de matrimonio/, издадено от испанската гражданска регистрация. Срокът на валидност е 3 месеца!
 3. Сертификат за съвместно съжителство / Certificado de Convivencia/ или адресна регистрация, в която да фигурират двамата съпрузи /Empadronamiento conjunto con el cónyuge/. Срокът на валидност е 3 месеца!

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ:

Докато не бъдат въведени техническите средства за плащане по електронен път чрез Данъчната служба /Agencia tributaria/, плащането на таксите ще трябва да се извършва лично като за целта, ще трябва да се изтегли и попълни МОДЕЛ 790-026 от ТУК

Плащането на таксата трябва да стане задължително преди подаването на документите.

При кои от случаите може да ви бъде отнето испанското гражданство?

Гражданите, които са получили испанско гражданство, но не са родени в Испания и нито един от родителите му е испанец, може да загуби придобитото испанско гражданство, ако:

 • Три години след придобиване на испанска националност продължат да използват националността, от която са се отказали.
 • Когато гражданин постъпи доброволно в чужда армия или заеме политически пост в чужда държава.
 • Когато едно съдебно решение посочи, че лицето е извършило фалшификация, укриване или престъпление, за да се сдобие с испанско гражданство.

Разликата между националност и гражданство

Written август 30th, 2016 by
Categories: Българи в Испания, Полезно
No Comments »
Разликата между националност и гражданство

Всеобщо е разбирането, че националност и гражданство са синоними, а в същност са два различни термина. Това, което много хора не знаят е, че можеш да имаш дадена националност и в същото време да нямаш същото гражданство.Националност- това е връзката, която свързва физическото лице с дадена държава. Този статут е постоянен и дава на лицето права и задължения, които му се полагат според конституцията на съответната държава. Националността се получава по рождение ( или се придобива в последствие).

Прочети още:

Испанско гражданство – нова процедура
NIE – постоянно удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС
Европейска здравноосигурителна карта

Гражданство-то зависи от националността и включва всички нейни права и политически задължения, например: правото за гласуване или възможността за заемане на държавни или политически длъжности.

Гражданство не се получава до навършването на пълнолетие и се променя с промяната на държавата, в която живее лицето. Също така граждани на една държава са всички пълнолетни лица, които живеят продължително време в нея, въпреки че не са родени там и имат друга националност.

© 2016 | Българи в Испания - Информационен сайт на българите в Испания

Scroll to Top