Posts tagged ‘Българи в Испания’

65% от испанските области са загубили от населението си през последното десетилетие

65% от испанските области са загубили от населението си през последното десетилетие

Испанското населението е нараснало с 4% през последните десет години. При последното преброяване само в 35 испански области има увеличение на населението, в останалите то е намаляло значително.5288 общини са загубили от населението си от 2006 г. насам, докато в 2820 населени места броят на жителите е нараснал.

Балеарските острови отчитат най-значим ръст на население, докато най-голям спад на населението в селските райони е регистриран в Астурия, Кастилия и Леон и Галисия. Що се отнася до Гуадалахара населението й се е увеличило с 18%, а в Самора то е намаляло с 8% през последното десетилетие.

250 хил. са българите в Испания по официални данни, но броят им вероятно е двойно по-голям. Много наши сънародници не се регистрират и работят там нелегално без необходимите договори. Още през 2011 г. броят на българите в Испания бе надхвърлил 350 хил. души.

Най-голяма част от българите са концентрирани в района на Мадрид (18,97%), следват Валенсия (13,45%), Аликанте (7,43%), Балеарските острови (5,49%), Валядолид (4,89%), Мурсия (4,63%), Сеговия (4,07%), Навара (3,95%), Барселона (3,58%), Бургос (3,18%) и Малага (2,66%).

Много българи предпочитат големите градове, където шансовете да си намерят работа са по-големи.

Най-много българи живеят в райони, в които по-лесно могат да си намерят работа. Макар че трудовият пазар през последните 10 години се е свил, все повече българи намират работа в сектора на селското стопанство и земеделието, в хотелиерството за временни или сезонни работници, в строителството и като домашни помощници.

Испанско гражданство – Отказване от българско гражданство

Испанско гражданство – Отказване от българско гражданство

„Български гражданин, който постоянно живее в чужбина, може да поиска освобождаване от българско гражданство, ако е придобил чуждо гражданство или ако има данни за открита процедура за придобиване на чуждо гражданство.”

Испания не позволява български граждани да имат двойно гражданство, веднъж придобили испанска националност. Въпреки това, много от сънародниците не са се отказали от българско гражданство. Причината за това е, че испанските органи не изискват документ, който потвърждава отказа от българското гражданство, пише Worldbg.

Процедурата за освобождаване от българско гражданство е описана в Закона за българското гражданство (ЗБГ), приет на 19 февруари 1999 година.

Според този закон освобождаването от българско гражданство е доброволен акт на гражданина. В чл. 20 на същия закон се казва: „български гражданин, който постоянно живее в чужбина, може да поиска освобождаване от българско гражданство, ако е придобил чуждо гражданство или ако има данни за открита процедура за придобиване на чуждо гражданство“. Така този член конкретизира, че само при придобиване на чуждо гражданство или започнала процедура по придобиването му може да се направят необходимите постъпки за освобождаване от българско гражданство.

Според закона освобождаването на родителите от българско гражданство не освобождава автоматически и ненавършилите 14-годишна възраст техни деца, ако не е направено изрично искане и за тях. Ако при децата на възраст от 14- до 18-години се изисква задължително и тяхното съгласие. Децата не могат да бъдат освободени от българско гражданство, ако молбата е подадена само от единият от родителите без съгласието на другия родител. Единственият случай, в който може да се мине без съгласието на другия родител е, ако един от родителите е лишен от родителски права с влязло в сила съдебно решение.

Молбата за освобождаване от българско гражданство се подава лично в Министерството на правосъдието или в консулското представителство на Република България в съответната държава. При подаването на документите се провежда интервю с лицето, което иска да бъде освободено от българско гражданство. Интервюто с лица под 18 години се провежда в присъствието на родителите или настойниците.

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

 1. Молба от лицето по образец – Приложение № 3 към Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство.
  Молбата трябва да бъде написана на български език.

За лице до 14-годишна възраст или поставено под пълно запрещение молбата се подава от името на двамата родители или настойника. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права или само от майката, когато бащата е неизвестен.

Лице от 14- до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично, със съгласието на родителите или попечителя. Тя се подписва от лицето и се приподписва от двамата родители или попечителя. Молбата се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права или само от майката, когато бащата е неизвестен.

При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите или попечителите, към молбата се прилага решението, с което районният съд се е произнесъл по спора.

 1. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган .
 2. Документ, удостоверяващ придобиването на чуждо гражданство или наличието на открита процедура за придобиване на чуждо гражданство.
 3. Документ за постоянно пребиваване в чужбина – адресна регистрация.
 4. Декларация по образец, съгласно Приложение № 4 към Наредба №1.
 5. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена.
 6. Автобиография.
 7. Актуална фотоснимка паспортен формат – 1 брой.
 8. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя.
 9. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Министерство на правосъдието, БНБ – ЦУ, IBAN – BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD. Ако молбата ще се подава в българско дипломатическо или консулско представителство в чужбина трябва да се свържете със служител, който да Ви обясни за таксата.

Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.

Молбата се подава лично в Министерството на правосъдието или в българските консулски представителства в чужбина.

В Министерството на правосъдието молбата се регистрира в дирекция „Българско гражданство”, ул. „Аксаков” № 5 от 9,00 до 12,30 часа и от 13,30 часа до 17,30 часа и се насрочва дата и час за провеждане на интервю по график.

Регистрират се единствено молби към които са приложени всички нормативно определени документи, изброени в настоящия списък.
Интервюто се провежда на български език от служител на дирекция „Българско гражданство” по въпросник, утвърден от министъра на правосъдието.

За лица до 14-годишна възраст или поставени под пълно запрещение интервю се провежда с техните родители или настойници. При провеждане на интервю с лица от 14- до 18-годишна възраст или поставени под ограничено запрещение, те се придружават от родителите или попечителите им.

При констатирани нередовности на документите, интервюто с молителя се провежда при отстраняването им в определения двумесечен срок.

Когато молбата се подава в дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина интервюто с молителя се провежда от служител на съответното представителство при подаването на молбата.

Ако молителят желае след приключване на производството за придобиване на българско гражданство да му бъде върнат приложения към молбата препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган, следва при подаването на молбата да приложи нотариално заверено ксерокопие на този документ.

Източник: МВнР

За 10 месеца в България са влезли 1,424 млрд. лева от сънародниците ни зад граница

За 10 месеца в България са влезли 1,424 млрд. лева от сънародниците ни зад граница

Най-много средства идват от българите в САЩ, Испания и Гърция

От началото на 2016 г. до края на октомври сънародниците ни зад граница са изпратили над 1,424 млрд. лв. в България, предава Investor.bg

За същия период на 2015 г. те са пратили 1,413 млрд. лв., показват данни на Българска народна банка (БНБ).

Най-много средства идват от българите в САЩ, Испания и Гърция. Близо 325 млн. лв. са изпратили българите от Съединените щати, а за 10 месеца от Испания са дошли 283 млн. лв. Работещите в Гърция са пратили на семействата си над 110 млн. лв.

За периода януари-октомври 2016 г. от Великобритания са дошли над 105 млн. лв., показват още данните на БНБ. Най-малко пари са дошли от Кипър – 4,4 млн. лв., и Русия – 7,1 млн. лв. Българските граждани, живеещи в Германия, пък са пратили над 91 млн. лв. Парите от Турция пък са в размер на 23,4 млн. лв.

Данните на БНБ обаче отчитат само парите, изпратени по банков път и чрез дружества за парични трансфери. Не е ясно какви суми влизат у нас в брой или какви стоки, купени зад граница, идват в страната.

Сама по себе си тази статистика не е голяма новина, но е поредното доказателство, че емигрантите имат огромно влияние върху българската икономика. Всъщност средствата, които те пращат на семействата си тук, до преди няколко години надвишаваха многократно размера на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната.

Българи в Испания направиха сериал за емиграцията (видео)

Българи в Испания направиха сериал за емиграцията (видео)

Българи в Испания направиха сериал за емиграцията. С него те разбиват клишетата, че животът в чужбина е лек, а парите се берат по дърветата.

С актьорите от сериала „С дъх на портокали” ни срещат Владислава Тричкова и операторът Димитър Василев, съобщава NOVA. За да реализират заръките на майките си, хиляди тръгват на път.Точно като тези българи, избрали гурбета. Срещаме ги в Мадрид. Запознайте се с тях. Това са другите българи. Тези, които не прекарват празниците у дома, а празнуват с близките си по скайп.

„Ние сме разделени от близките. Аз от майка си и сина си и трябва да съм тук, за да ги издържам. А искам да съм при тях”, разказва Филип Гигоров.

Стани наш приятел във Фейсбук!

Най-четените новини в ИСБИ – Новини от Испания през 2016 година

Най-четените новини в ИСБИ – Новини от Испания през 2016 година

Изминалата година беше истинско предизвикателство за нашия новинарски сайт. През 2016 година екипът на ИСБИ – Новини от Испания отразяваше новини свързани с българите в Испания. Най-четени са новините свързани с Европейско право, следвани от: криминални, туризъм, политика и българите в Испания.Ето кои бяха 10-те най-четените новини според читателите на нашата онлайн медия:

1.Постоянно пребиваване в държава на Европейския съюз повече от 5 години

2.Ползване на автомобил с регистрация от друга държава на ЕС

3.Жестока трагедия! 11 българки катастрофираха в Испания, 4 загинаха

4.Испанско гражданство – нова процедура

5.Когато пътувате в Европейския съюз можете да вземете със себе си алкохол и тютюневи изделия за лична консумация

6.Най-скъпият ресторант в света се намира в Испания (Видео)

7.NIE – постоянно удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС

8.Възстановяване на здравноосигурителните права при окончателно завръщане в България

9.Мъртвото море на Испания

10.Голямо улеснение за българите в чужбина при подаване или подмяна на документи

Испания: 4 години затвор за българка, убила трима души на пътя

Испания: 4 години затвор за българка, убила трима души на пътя

Окръжният съд в Майорка осъди на 4 години затвор и обезщетение от 700 000 евро Ива Емилова Якимова /24 г./ за причиняване на смърт на трима души при шофиране без книжка в нетрезво състояние и превишена скорост, съобщиха испанските медии.На 16 април 2016 година Ива пътувала по магистралата, която свързва Палма и Андрач с БМВ-то на приятеля си.

При влизане в град Порталс, Майорка, тя блъска идващ насреща моторист. Той бил тежко ранен и починал на път за болницата.

Другите двама загинали са приятелят на Ива, който се возел на първата седалка и една от пътничките на задната седалка. При катастрофата били ранени Ива и другата пътничка, която пътувала на задната седалка.

Нарушителката, която нямала шофьорска книжка, често сядала зад волана в нетрезво състояние, стана ясно по време на процеса.

При смъртоносната катастрофа тя се е движела със 170 километра в час при максимално разрешена за този път скорост от 120 километра в час. По време на катастрофата Ива е била под влиянието на наркотични вещества и алкохол, установи експертиза по делото.

Подсъдимата получи 4 години лишаване от свобода, най-голямата за подобен вид престъпление, след като се призна за виновна. Освен това Ива трябва да плати обезщетение от 700 хил. евро на роднините на жертвите. Според роднини на загиналите, тя заслужавала много по-висока присъда.

Стани наш приятел във Фейсбук!

Голямо улеснение за българите в Испания при подаване или подмяна на документи

Голямо улеснение за българите в Испания при подаване или подмяна на документи

От началото на октомври месец започна да работи интернет портал, чрез който българите в Испания ще могат: предварително да попълват заявлението за подаване на смяна на лична карта или паспорт, да проверяват дали са готови вече подадените документи
и дали са получени в съответната Консулска служба.

 • Предварително да попълнят заявлението за подаване/смяна на лични документи ТУК.

След попълването, документът трябва да бъде принтиран и да се представи на служебното лице при подаване на документите в Консулската служба.

 • Да проверяват дали са готови вече подадените документи и дали са получени в съответната Консулска служба ТУК.

В Консулската служба в Мадрид приемното време за получаване на готови лични документи е всеки работен ден от 16 до 17 часа.
– да си записват предварителен час за подаване/смяна на лични документи ТУК.

Тази опция е валидна само за Консулската служба в Мадрид, тъй като във Валенсия не е необходим предварителен час.

Задължително носете със себе си разпечатано електронното заявление с генериран баркод и уникален идентификационен номер (UIN), чрез което сте извършили онлайн резервацията за час в консулската служба!

Предварителен час с Консулска служба в Мадрид можете да уговорите и на телефоните: 913 456 651 и 913 455 761.

За връзка с Генералното консулство във Валенсия: 963 690 921 и 963 691 357, където приемното време за подаване на документи е всеки работен ден без петък от 9:00 до 12:00 часа, а за получаване на готовите документи е всеки работен ден от 15:00 до 17:00 часа.

Образци на други документи:

Декларация за пътуване на деца с придружител ТУК
Декларация за самостоятелно пътуване на дете ТУК
Пълномощно за паспорт на деца от двамата родители ТУК.
Пълномощно за паспорт на деца от един родител ТУК.
Пълномощно за регистриране на брак в Република България ТУК.
Декларация за сключване на брак ТУК.
Декларация за семейна имуществена собственост ТУК.
Пълномощно от двама души ТУК.
Пълномощно от общ характер ТУК.
Декларация по ЗМИП ТУК.

Ако ти е харесала статията, стани наш приятел във Фейсбук!

Тест от изпита по интеграция за кандидатстване за испанско гражданство

Written октомври 4th, 2016 by
Categories: Българи в Испания, Полезно
No Comments »
Тест от изпита по интеграция за кандидатстване за испанско гражданство

Това е 1-ва и 2-ра част от въпросите на теста за кандидатстване за испанско гражданство 2016 година…

El mando supremo de las Fuerzas Armadas corresponde al…

a) Rey.
b) presidente del Gobierno.
c) ministro de Defensa.

Los diputados del Congreso son elegidos para…

a) 3 años.
b) 4 años.
c) 5 años.

Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas en el Congreso cada una por…

a) 1 diputado.
b) 2 diputados.
c) 3 diputados.

La defensa de la integridad territorial de España corresponde a…

a) la Policía Nacional y la Guardia Civil.
b) las Fuerzas Armadas.
c) la Policía Nacional y las policías autonómicas.

Los fondos públicos en España creados para corregir los desequilibrios económicos de las distintas autonomías son el Fondo Complementario y el Fondo de…

a) Solidaridad.
b) Compensación.
c) Autonomía.

El gobierno y la protección de las provincias corresponde a:

a) los ayuntamientos.
b) las diputaciones.
c) las asambleas regionales.

En materia de Defensa y Fuerzas Armadas, la competencia exclusiva es de…

a) el Estado.
b) las comunidades autónomas.
c) los ayuntamientos.

En España la enseñanza básica es…

a) voluntaria y gratuita.
b) obligatoria y gratuita.
c) obligatoria y de pago.

Los españoles que residen fuera de España pueden solicitar su voto…

a) por correo postal, por fax y por Internet.
b) por correo postal, por teléfono y por Internet.
c) por correo postal, por fax y por teléfono.

¿Quién tiene por finalidad garantizar la transparencia y objetividad de las elecciones en España?

a) La Administración electoral.
b) La Administración electrónica.
c) La Administración pública.

Tarea 2

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (A) o falsas (B). Marque sus opciones únicamente en la Hoja de respuestas.

En España las fuerzas de seguridad pueden entrar en un domicilio privado sin resolución judicial en cualquier momento.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Las penas de cárcel y las medidas de seguridad están orientadas en España hacia la reeducación y reinserción social.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los españoles tienen los mismos derechos fundamentales en cualquier parte del territorio
del Estado.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los extranjeros en España tienen los mismos derechos que los españoles, aunque España
no haya firmado tratados específicos al respecto con su país de origen.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Se puede obligar a alguien a declarar su ideología, religión o creencias.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Todos los ciudadanos tienen derecho a expresar y difundir libremente sus pensamientos,
ideas y opiniones.

a) Verdadera.
b) Falsa.

En la Constitución no se habla del derecho a comunicar o recibir libremente información
veraz por cualquier medio de difusión.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular libremente
por el territorio nacional.

a) Verdadera.
b) Falsa.

En España las fuerzas de seguridad pueden entrar un domicilio privado sin resolución
judicial en cualquier momento.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Se garantiza el secreto de las comunicaciones de los españoles, salvo resolución
judicial.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Las personas físicas no pueden crear centros docentes.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que establezca la ley.

a) Verdadera.
b) Falsa.

La enseñanza básica (primaria y secundaria, de 6 a 16 años) es obligatoria y gratuita.

a) Verdadera.
b) Falsa.

En España solo la educación primaria es obligatoria.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los profesores, los padres y los alumnos intervienen en el control y gestión de los centros
sostenidos por la Administración con fondos públicos.

a) Verdadera.
b) Falsa.

En la Constitución española no se reconoce el derecho a la libertad de enseñanza.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los poderes públicos tienen obligación de fomentar la educación sanitaria, la educación
física y el deporte.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los poderes públicos inspeccionan y homologan el sistema educativo para garantizar
el cumplimiento de las leyes.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los ciudadanos tienen derecho a la producción y creación literaria, artística, científica
y técnica.

a) Verdadera.
b) Falsa.

En España no se regulan mediante ley las causas de separación y disolución matrimonial

a) Verdadera.
b) Falsa.

Es obligatorio cumplir las sentencias de los jueces y tribunales.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Se puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento
de producirse no constituían delito.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Es obligatorio colaborar en un juicio, cuando así lo piden los jueces y tribunales.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Las penas de cárcel y las medidas de seguridad están orientadas en España hacia la
reeducación y reinserción social.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los ciudadanos españoles tienen derecho a acceder a las funciones y cargos públicos

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes, libremente elegidos en las elecciones.

a) Verdadera.
b) Falsa.

En España no está reconocido el derecho de asociación.

a) Verdadera.
b) Falsa.

En caso de huelga, la ley no garantiza el mantenimiento de los servicios esenciales
de la comunidad

a) Verdadera.
b) Falsa.

Todos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su
capacidad económica.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de
la persona, así como el deber de conservarlo.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los poderes públicos pueden organizar y garantizar la salud pública, si disponen de
recursos

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los poderes públicos pueden promover la participación de la juventud en el desarrollo
político, social, económico y cultural, si así lo desean

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo
la seguridad, la salud y los intereses económicos de los mismos.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los poderes públicos pueden planificar y ejecutar los recursos públicos con total libertad
y sin ningún tipo de criterio de gestión.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Los derechos fundamentales y libertades de la Constitución se interpretan en relación
con otros acuerdos internacionales que haya firmado España en esas materias.

a) Verdadera.
b) Falsa.

Todos los españoles tienen el derecho y el deber de defender España.

a) Verdadera.
b) Falsa.

En caso de grave riesgo o catástrofe pública los ciudadanos españoles pueden ayudar
si quieren.

a) Verdadera.
b) Falsa.

© 2016 | Българи в Испания - Информационен сайт на българите в Испания

Scroll to Top