Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно, Право

Испания: Затвор за надвзети социални помощи

З

а неправомерно получаване на помощи от социалното осигуряване на Испания ще се наказва с лишаване от свобода.

Това е част от 27-та поправка на испанския Наказателен кодекс от приемането му през 1995 г.

Във въпросния нормативен акт се въвеждат три основни групи от изменителни и нови норми, а именно:
1). Норми, свързани с борбата срещу данъчните измами, касаещи чл. чл. 305 и 310 bis от испанския НПК и въвеждането на нов член 305 bis;

2). Норми, свързани с борбата срещу измамите в социалното осигуряване, касаещи чл. чл. 307 и 311 от испанския НПК и въвеждането на нов член 307 bis и теr;

3). Норми, свързани с прозрачността в работата на администрацията, касаещи чл. чл. 31 bis и 398 от испанския наказателен кодекс и въвеждането на нов член 433 bis.

Поради големия брой български граждани, които получават различни видове помощи от испанската социалноосигурителна система, ще се разгледаме по-подробно тези наказателноправни изменения и нововъведения.

Ето какво гласи чл. 307 от испанския НПК:

„Чл. 307. (1). Който, чрез действие или бездействие, измами испанската социалноосигурителна система, избягвайки заплащането на осигурителни вноски, получавайки суми или отстъпки, които не му се полагат под какъвто и да е претекст, или стойността на задълженията надвишават 50 000 евро, се наказава с лишаване от свобода от една до пет години и глоба в шесткратен размер, освен ако не узакони ситуацията си при условията на ал. 3 от този член…».

Въпросните условия за «узаконяване на ситуацията» включват пълното признаване и изплащане на задължението преди на лицето-нарушител да бъде известено за началото на следствени действия срещу него.

Освен гореописаните наказания, виновното лице губи и възможността да получава държавни помощи и правото да се възползва от данъчни или социалноосигурителни ползи и стимули за срок от три до шест години. Точното определяне на сумата на измамата ще се изчислява в рамките на четиригодишни календарни периоди.

В случай на узаконяване на ситуацията, лицето няма да бъде преследвано за евентуални нередности в счетоводството или други документни фалшификации, които са изцяло свързани с натрупания дълг.

Наличието на наказателно преследване за престъпление срещу социалното осигуряване не спира административната процедура по събиране на вземания, освен ако съдът не постанови друго.

Не на последно място по важност е и алинея 5 от чл. 307, според която съдът може да намали наказанието с една или две степени, ако в срок от два месеца след получаването на съдебната призовка за привличането на лицето в качеството му на обвиняем, изплати дължимата сума и признае за извършеното престъпление по съдебен ред.

Наказанието на обвиняемият може да бъде намалено и при случай, че той сътрудничи на съдебните органи за разкриване или разясняване на престъплението.

Промените в чл. 307 от испанския НПК, включват:

1). Фиксиране на минималната сума, предмет на измамата, в размер на 50 000 евро в рамките на четири календарни години;

2). Разширяването на кръга от действия, които до реформата са се считали за обикновени административни нарушения, а след реформата ще се считат за престъпления.

За занимаващите се с дребен и среден бизнес български предприемачи, опериращи в Испания, е изключително важно да познават основното съдържание и последиците от реформата на тази наказателна норма.

По отношение на обикновените българи, живеещи в Испания, които не се занимават със собствен бизнес, също е налице един нов законов текст, който, по мнението на много действащи юристи е прекалено суров.

Става дума за нововъведения чл. 307 ter. от испанския Наказателен кодекс. Съгласно този член, „…който придобие за себе си или за другиго ползването на помощи от социалното осигуряване, незаслуженото им продължение, или помогне на друг да получава помощи чрез предизвикването на грешка посредством симулирането или изопачаването на фактите, или съзнателното скриване на факти, за които е следвало да информира, като по този начин причини вреди на Публичната Администрация, ще бъде наказан с затвор от три месеца до шест години…“

Освен с лишаване от свобода лицето ще бъде лишен от правото да получава всякакъв вид държавни помощи, социалноосигурителни ползи и стимули за срок от три до шест години.

Когато стойността на задълженията надвишава сумата от 50 000 евро, се налага наказание затвор от две до шест години и глоба в шесткратен размер. В тези случаи, осъденият ще бъде лишен от правото да получава държавни помощи и правото да се възползва от данъчни или социалноосигурителни ползи и стимули за срок от четири до осем години (чл. 307, ал. 2).

Освобождава се от наказателна отговорност този, който изплати надвзетите суми, заедно с натрупаните лихви в размер на законната лихва плюс два пункта. Това трябва да стане преди връчването на известие за начало на процесуално-следствените действия.

В случай на узаконяване на ситуацията пред социалното осигуряване, нарушителят няма да бъде преследван за евентуални нередности, които са изцяло свързани с натрупания дълг.

Наличието на наказателно преследване за престъпление срещу социалното осигуряване не спира административната процедура по събиране на вземания, освен ако съдията не постанови предварителното заплащане на съответна гаранция.

Това, което обикновеният читател не ще успее да прочете между редовете е следното: съгласно текста на тази изцяло нова наказателна разпоредба, не е налице минимален паричен праг, за да бъде подведен под наказателна отговорност нарушителят.

Много български гражданини, които не са запознати с условията за получаване на социални помощи при безработица, не знаят, че имат право да напуснат Испания само в рамките на 15 дни за една календарна година (виж подраздел 3 на Кралски Декрет 200/2006). Ако пребиваването на лицето извън страната надвишава този период, той / тя може да бъде подведен под наказателна отговорност.

При наличието на новия чл. 307 ter от испанския НПК, съветвам сънародниците си, трайно пребиваващи в Испания, да са изключително внимателни и прецизни при получаването на държавни помощи.

Теоретично, а и на практика, една испанска осъдителна присъда може да доведе до административен отказ за подновяването на съответната испанска резиденция.

Не е необходимо да разяснявам последиците от подобен акт.

Много испански юристи с основание са притеснени дали ще се спази мярката и пропорционалността в случаите на дребни нарушения, извършени най-вече поради незнание от страна на обикновените граждани.

„Непознаването на закона не освобождава от отговорност“.

Автор: Адвокат Дора Пощакова

За да бъдете информирани по всяко време какво се случва в Испания, станете наш приятел във Фейсбук ТУК

Статията е със защитени авторски права; ползва се със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, както и съответните актове на Европейския съюз. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на части или на цялото съдържание от статията в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на авторите на сайта.

Close